Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Utrymme finns för att effektivisera avfallsåtervinningen

Hushållsavfall i allt större utsträckning omvandlas till värme och el på förbränningsanläggningarna. Trots detta deponerades år 2012 650 000 ton (35 %) för nyttoanvändning lämpligt kommunavfall på avstjälpningsplatser i Södra och Västra Finland. I framtiden förväntas nyttoanvändningen av avfall förbättras, då statsrådets förordning år 2016 sätter punkt för deponering av biologiskt nedbrytbart avfall på avstjälpningsplatser.

Också materialeffektiviteten i byggbranschen kräver utveckling inom kort. Merparten av byggandet i Finland sker i Södra och Västra Finland, men avfallet från husbyggen och markutvecklingen återvinns inte i tillräckligt hög grad. Materialeffektiviteten inom byggbranschen kan förutses medelst planmässighet och besparande rivningsåtgärder.

Dessa saker framgår ur de nyss färdigställda lägesöversikten över avfallshantering och halvtidsöversynen av Södra och Västra Finlands avfallsplan. Med regionala avfallsplaner åsyftas förebyggande av att avfall uppstår, återvinning samt planmässighet beträffande avfallshantering. Halvtidsöversynen beskriver hur man har lyckats inom avfallsbranschen och vilka punkter som ännu behöver utvecklas.

Läs mera:


Regional information