Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Eutrofieringen av sjöarna syns i växtplanktonbeståndet (Nyland)

Eutrofieringen syns i sjöarnas växtplanktonbestånd, och frodiga och näringsfattiga sjöar har ett mycket annorlunda växtplanktonbestånd. Detta framgår av en ny rapport som har sammanställt uppgifter från växtplanktonproverna från sjöar i Nyland 2014–2015.

Rapporten sammanställer uppgifterna från totalt 90 sjöar runt om i Nyland. En del sjöar gav helt nya uppgifter om algbeståndet och växtplanktons biomassa. Till exempel hade NTM-centralen inte några tidigare uppgifter om växtplanktonbeståndet i Sågträsk i Esbo eller Tuulijärvi i Raseborg. I en del av sjöarna, såsom Lappträsk och Puujärvi i Lojo, har man följt upp beståndet redan i en längre tid. De tidigaste uppgifterna om växtplanktonbeståndet i Nylands sjöar härstammar från 1930–1940-talen.

I rapporten presenteras resultaten över växtplanktonbeståndet och -biomassan för respektive sjöar. Varje sjö har karaktäriserats enligt resultaten och de nyaste resultaten har jämförts med äldre uppgifter. Skillnaderna mellan sjöarna är stora. I många sjöar är växtplanktonbeståndet ett tecken på kraftig eutrofiering, Till exempel är Enäjärvi i Vichtis och Savijärvi i Sibbo på basis av resultaten kraftigt eutrofierade. En del sjöar har med tiden blivit mer eutrofierade, till exempel verkar Vitsjön i naturtillstånd i Raseborg efter 1980-talet ha förvandlats från en näringsfattig sjö till en sjö med medelstor eutrofiering. I Nyland finns dock även välmående näringsfattiga sjöar med ett mångsidigt växtplanktonsamhälle. Sådana är t.ex. Malarbyträsket i Raseborg och Vihtijärvi.

NTM-centralen i Nyland följer årligen upp vattendragens status med hjälp av vattenprover, växtplanktonbeståndet, vattenväxtkartläggningar och sedimentprover. Rapporten över sjöarnas växtplanktonbestånd och -biomassa 2014–2015 har skrivits av Jorma Keskitalo vid Lammi biologiska station vid Helsingfors universitet.


Kasviplanktonlajisto ja -biomassa Uudenmaan seurantajärvillä 2014 - 2015 (www.doria.fi)

 

Mer information:Överinspektör Jaana Marttila, NTM-centralen i Nyland, 0295 021 431, [email protected]

Bild: Jorma Keskitalo


Regional information