Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Jäiden lähtö käsillä Pohjois-Pohjanmaan jokivesistöissä (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Viime viikonloppuna alkaneen lämpimämmän säätyypin vuoksi jokien virtaamat ja vedenkorkeudet ovat kääntyneet nousuun Pohjois-Pohjanmaan eteläisissä jokivesistöissä. Jäät voivat lähteä liikkeelle Lesti-, Kala-, Pyhä- ja Siikajokien alueella jo ensi viikonloppuna. Jääpadot voivat aiheuttaa paikallisesti pahojakin tulvia ja Kalajokeen on jo muodostunutkin jääpato. Oulujoen pohjoispuolisissa jokivesistöissä virtaamien nousu on vielä vähäistä.

Jokijäitä on sahattu jäiden lähdön ja veden virtaaman edistämiseksi mm. Kiiminkijoella, Temmesjoella, Malisjokisuulla, Vääräjokisuulla, Lestijokisuulla sekä Kalajokivarressa ja Pyhäjokivarressa useammassa eri kohteessa. Säännöstellyt järvet on laskettu alarajoille, jotta sulamisvedet tulvahuipun aikaan voidaan varastoida niihin.

Lumen vesiarvot ovat Pohjois-Pohjanmaalla hieman ajankohdan normaaliarvojen alapuolella. Tulvahuippujen suuruuteen vaikuttaa kuitenkin lumen sulamisnopeus. Runsaat sateet voivat pahentaa merkittävästi tulvatilannetta. Toteutuessaan viikon loppupuolelle ennustettu sään mahdollinen viileneminen yöpakkasineen hidastaa sulamista sekä siirtää ja pienentää tulvahuippuja.

Kevään tulvavirtaamahuippu ajoittuu tulvaennusteiden mukaan Lestijoella ja Kalajoella tämän viikon loppuun. Pyhä- Siika- ja Oulujoella tulvahuipun ennakoidaan ajoittuvan  viikon 17 loppuun, Kiiminkijoella huhtikuun loppuun ja  Ii- ja Kuivajoen vesistöissä tulvavirtaamat ovat suurimmillaan vasta toukokuun alussa. Tulvavirtaamien odotetaan olevan keskimääräisiä koko Pohjois-Pohjanmaan alueella.

Kalajokeen on muodostunut jääpato Kalajoen taajaman ns. museosillan tuntumaan. Vesi joessa on noussut ja se estää jokeen laskevien kanavien purkautumisen jokeen. Pengerretyllä rinnetien alueella on tämän vuoksi noussut vesi. Pelastuslaitos suojaa alueella rakennuksia ja pumppaa pengerretyltä alueelta vettä jokeen. ELY-keskus on aloittanut toimenpiteet jääpadon purkamiseksi.

Pienemmissä joissa ja muissa pienvesistöissä Pohjois-Pohjanmaan alueella on jo nyt odotettavissa ongelmia nopeasti sulavan lumen, jäässä olevien uomien ja mahdollisten vesisateiden johdosta. Ongelmia on esiintynyt jo mm. Sanginjoella ja Tyrnävän Leppiojalla.

Vesi- ja tulvatilanteita voi seurata vesistömalleilla. Tietoa mm. mallilla seurattavien vesistöjen tilanteesta löytyy verkkopalvelusta osoitteesta www.ymparisto.fi/vesistoennusteet.

Lisätiedot:
Vesivararyhmän päällikkö Olli Utriainen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 040 504 7071 (kokonaistilanne)
Rakennuttamispäällikkö Timo Karjalainen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 040 766 0574 (jääsahaukset ja tulva-aikaiset operatiiviset toimet)
Insinööri Eero Nuortimo, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 040 535 5839 (vedenkorkeudet ja virtaamat)


Regional information