Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

En ny samarbetsgrupp enligt avfallslagen inleder sin verksamhet i västra Finland (Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland)

Avfallslagen som förnyades ifjol förutsätter att NTM-centralerna tillsätter en regional samarbetsgrupp som stöder genomförandet och uppföljningen av den riksomfattande avfallsplanen. I södra och västra Finland, som omfattar 11 landskap, har två omfattande samarbetsgrupper tillsatts, vars verksamhet kommer att inledas under hösten.

I och med ändringarna i avfallslagen slopades de regionala avfallsplanerna, och i fortsättningen fastställs även regionala mål och åtgärder för att förebygga uppkomsten av avfall och avfallshanteringen i den riksomfattande avfallsplanen (VALTSU) som sträcker sig fram till 2027. Enligt 88 § i avfallslagen stöder de regionala samarbetsgrupperna beredningen och genomförandet av den riksomfattande avfallsplanen samt uppföljningen av dess genomförande. I VALTSU ingår åtgärder som är bindande för statsförvaltningen samt åtgärdsförslag för andra aktörer.

Sju NTM-centraler beslöt att fortsätta det långvariga samarbetet vid tillsättandet av samarbetsgrupper enligt avfallslagen. För detta stora samarbetsområde utsågs under sommaren två samarbetsgrupper; varsin samarbetsgrupp tillsattes för det södra och det västra området. NTM-centralen i Birkaland samordnar båda samarbetsgruppernas verksamhet i nära samarbete med en expertgrupp som består av NTM-centralerna i området (den s.k. ELSEVA-gruppen).

– Samarbetsområdet omfattar totalt 11 landskap med cirka 3,8 miljoner invånare. Jag tror själv starkt på samarbetet och i bästa fall utgör dessa grupper viktiga plattformar för informationsutbyte mellan olika intressentgrupper och regioner, berättar Irina Simola, som inledde sitt arbete som samordnare i somras.

Grupperna står inför mål på högre nivå och genomförande

En välfungerande avfallshantering och att hålla kvar materialen i kretsloppet har en central roll även i främjandet av cirkulär ekonomi. Utan nära kontakt och förståelse mellan de nationella strategierna, den ständigt föränderliga avfallslagstiftningen och det praktiska genomförandet kan man inte uppnå den förändring man önskar.

– Jag ser samarbetsgrupperna som viktiga intressentgruppsforum där det är möjligt att kombinera mångsidiga nätverk och expertis samt mål på högre nivå och erfarenheter från genomförandet. I inledningsskedet är det skäl att ägna tid åt att kartlägga gemensamma förväntningar och informationsbehov, så att gruppmedlemmarna får ut något av deltagandet och att det är värt deras tid, funderar Irina Simola.

För att bilda samarbetsgrupperna skickades en begäran om utnämning till intressentgrupperna på våren. Enligt svaren är intresset för gruppernas verksamhet stort. Målet är en långvarig samarbetsgrupp som är tänkt att vara verksam under hela genomförandet av VALTSU och som vid behov kan kompletteras. Miljöministeriet ansvarar för den riksomfattande avfallsplanen.

Nästan 60 aktörer representerade i den västra samarbetsgruppen

Den västra samarbetsgruppen för avfallshantering omfattar NTM-centralerna i Södra Österbotten, Mellersta Finland och Birkaland. I gruppen finns representanter för nästan 60 aktörer från kommunerna i regionerna, kommunernas miljövårdsmyndigheter, avfallshanteringsmyndigheter samt de avfallsbolag som ägs av kommunerna. I gruppen ingår förutom kommunala aktörer även representanter för företag, landskapsförbund, sammanslutningar och läroanstalter samt för NTM-centralerna i regionen och Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.

Vid tillsättandet av den västra samarbetsgruppen för avfallshantering har man bland annat beaktat geografisk representation, organisationernas storlek, företagens verksamhetsområde, den riksomfattande avfallsplanens målsättningar samt olika anordningsformer för hantering av avfall som uppkommer från boende.

– Samarbetsgruppens verksamhet är bara i startgroparna och avsikten är att komma överens om ändamålsenliga tillvägagångssätt i samarbetsgruppen, berättar Esa Kuitunen vid NTM-centralen i Mellersta Finland.

Den västra samarbetsgruppen för avfallshantering håller sitt inledande möte den 9 november och medlemmarna och suppleanterna i samarbetsgruppen har informerats på förhand.

Läs mer

Mer information

Samordnare:

Medlemmar i ELSEVA-expertgruppen som deltog i beredningen av den västra samarbetsgruppen: