Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Självständighetsdagens flöden sjunker (NTM-centralen i Södra Österbotten)

7.12.2015 kl. 10.30

Vattenföringen i åarna i södra delen av Österbotten: Lappfjärds å, Tjöck å, Närpes å och Malax å, överskred under söndagen nivån för ett genomsnittligt vårflöde. Åar och diken var fyllda till bredden, men vattnet hölls tämligen väl kvar i fårorna. Ställvis låg dock åkrar under vatten. Söndagens regnfront rörde sig i huvudsak söder om Österbotten och tack vare detta slutade vattenföringen i Tjöck å, Närpes å och Malax å att stiga under söndagskvällen. Även i Lappfjärds å ser vattenföringen ut att ha stabiliserats till nivån 100 m3/s nu på måndagsmorgonen. Under höstöversvämningen år 2012 var vattenföringen nästan 200 m3/s.

Vattenståndet i de konstgjorda sjöarna i Kyro älv och i sjön Seinäjärvi har stigit p.g.a. regnet. Kraftbolaget har under natten och morgonen sänkt vattenståndet i Pitkämö genom att förbitappa vatten via regleringsdammarna i Kauhajoki och Jalasjoki, som mest 100 m3/s. I Nikkola i Ilmola steg vattenståndet 1,5 meter under veckoslutet, men det ser ut att stanna ett par meter under nivån för när översvämningsluckorna till invallningsområdena måste öppnas. Vattenföringen i nedre loppet av Kyro älv motsvarar ett normalt vårflöde. I Lappo å har vattenföringen ökat lite mindre än i Kyro älv. I Liinamaa steg vattnet i Lappo å så att det rann ut på låglänta åkrar under veckoslutet. Enligt prognosen kommer vattenståndet i Liinamaa att stiga ännu några centimeter under måndagen.

Vattenståndet i sjöarna Ähtärinjärvi och Alajärvi har stigit så att det är nära övre gränsen för regleringen. Vattenståndet i Lappajärvi ligger ca 25 cm högre än genomsnittet för tidpunkten p.g.a. regnet och den smältande snön. Enligt prognoserna kommer vattenståndet i sjön att stiga ytterligare ca 10 cm. Avtappningen från Lappajärvi är 18 m3/s och man strävar efter att sänka vattenståndet i sjön innan eventuella problem med issörja börjar förekomma.

I Perho å har nederbörden och den smältande snön gjort att vattenståndet i de konstgjorda sjöarna är högt och också inflödet har ökat. Sedan söndag kväll har vatten har tappats förbi den konstgjorda sjön Patana till Perho ås gamla fåra (16 m3/s). Enligt prognosen kommer Perho å att bli betydligt under nivån för ett normalt vårflöde.

Enligt väderprognoserna kommer det inte att regna så mycket under de närmaste dagarna, vilket avsevärt lättar flödessituationen. Eftersom marken är våt och de små fårorna fulla med vatten, skönjer man snabbt nederbördens påverkan på vattenståndet och vattenföringen i åarna i vårt område.

Tilläggsuppgifter:

  • Äldre ingenjör Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794
  • Vattenresurschef Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919

Regional information