Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Iståndsättningen av Villamo dammområde i Storå framskrider (Landskapen i Österbotten)

NTM-centralen i Södra Österbotten har beviljats tillstånd enligt vattenlagen för att restaurera Villamo åfåra och dammområde som ligger i Storå. Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands tillståndsbeslut möjliggör iståndsättning av området så att fiskarna kan vandra förbi dammområdet till förökningsområden som ligger i åns övre lopp. Beslutet möjliggör även att det drygt 800 meter långa forsavsnittet nedanför dammen kan återställas. Storå är en av de sista åarna i södra delen av Finland som har ett eget öringsbestånd. Dammen vid Villamo utgör ett av de sista betydande vandringshindren i Lappfjärds å-Storå.

Den viktigaste fasen av iståndsättningen i Villamo dammområde är att leda Storås flöde tillbaka till den gamla fåran. Detta kan förverkligas efter att alla tekniska restaureringsarbeten är färdigställda. Enligt den preliminära tidtabellen genomförs denna åtgärd nästa år, då kraftverket i Ylikoski nedströms Villamo läggs ner. Största delen av Storås flöde har strömmat via kraftverket i nästan hundra år. För att kunna leda Storås flöde till den gamla fåran anläggs en s.k. teknisk avsats för flödesvatten nedanför dammen och en ny bro på enskild väg byggs på en högre nivå än den nuvarande. Med dessa åtgärder minskas översvämningsskador ovanför Villamo damm. Målsättningen är att genomföra dessa arbeten redan i år.

Fiskeriekonomiska restaureringsåtgärder kommer att utföras i huvudfåran och i betongkanalen som finns i den. Dessutom anläggs två bottendammar uppströms Villamo damm för att kunna minimera de skadliga effekter på vattennaturen som restaureringsåtgärderna kan medföra. Åtgärderna i åfåran kommer att genomföras utanför de viktigaste månaderna med tanke på fiskens vandring (maj och september-november).

Iståndsättningen av dammområdet i Villamo utgör en del av det nationella FRESHABIT LIFE IP-projektet vars centrala syfte är att trygga vattennaturens mångfald. I området runt Österbottens åar fokuseras projektets verksamhet till Lappfjärds å-Storås och Esse ås avrinningsområden samt till Karvianjoki ås källområden. Kostnadsförslaget för iståndsättningen av Villamo området är ca 300 000 euro. EU:s LIFE-fond och Jord- och skogsbruksministeriet ansvarar för finansieringen.

Mer information:

  • Gruppchef, gruppen för iståndsättning av vattendrag, Kim Klemola, 0295 027 829
  • Gruppchef, vattenvårdsgruppen, Jyrki Latvala, 0295 027 861

Regional information