Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Irninjoen säännöstelyä kehitetään yhteistyössä ympäristölle suotuisammaksi (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Taivalkosken kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, Taivalkosken kunta ja PVO-Vesivoima Oy ovat solmineet sopimuksen Taivalkosken kunnan alueella virtaavan Irninjoen säännöstelyn kehittämisestä ympäristölle parempaan suuntaan. Säännösteltyjen jokien virtaamien kehittäminen on tärkeää kaloille ja muille vesieliöille aiheutuvien haittojen vähentämiseksi. Taivalkosken Irninjoen virtaamaa koskevassa sopimuksessa sovitaan ympärivuotisesta vähintään 2 m3/s ns. ympäristövirtaamasta Irninjokeen. Lisäksi kunnostetaan harjuksen ja taimenen kutualueita ja toteutetaan toimenpiteiden tuloksellisuuden seurantaa.

Nyt solmitun sopimuksen tavoitteena on Irnijärven luvanmukaisesta säännöstelystä aiheutuvien Irninjokeen kohdistuvien haitallisten vaikutusten vähentäminen. Nykyisten lupaehtojen mukaan veden johtaminen Irnijärvestä Irninjokeen voidaan keskeyttää kevättulvan aikana silloin, kun Iijoen virtaama ylittää Pohjolan Voiman vesivoimayhtiön PVO-Vesivoiman Iijoen ylimmällä voimalaitoksella Haapakoskella 150 m3/s. Näin ei ole toimittu vuoden 2014 jälkeen, mutta nyt asiasta on sovittu myös virallisesti osapuolten kesken.

- Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus aloitti vesilain mukaisen prosessin, jotta Irninjoen säännöstelystä aiheutuvia haittoja voitaisiin vähentää pysyvästi. Ympäristövirtaaman saaminen Irninjoelle on yksi monista vesienhoitosuunnitelmassa esitetyistä toimenpiteistä Pohjois-Pohjanmaalla. Nyt tehty sopimus juoksutuksista, kunnostuksista ja seurannasta edistää Irninjoen tilan parantamista ja vesienhoidon tavoitteiden saavuttamista, toteaa Jonas Liimatta, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen johtaja.

 - Yhteistyössä sovittu ympäristövirtaama vahvistaa nykyisen käytännön ja edistää kalakantojen elinolosuhteita. Sitä tukevat myös aiemmat ELY-keskuksen koordinoimat toimet, joilla Irnin pato entisöitiin toimimaan pienellä veden virtaamalla, sanoo PVO-Vesivoima Oy:n toimitusjohtaja Pertti Pietinen.

- On hyvä, että neuvotteluilla päästiin kaikkia tyydyttävään lopputulokseen. Jos kaikki osapuolet pysyisivät tinkimättä omissa kannoissaan, ajauduttaisiin umpikujaan ja viime kädessä luonto olisi se, joka häviää eniten, toteaa Taivalkosken kunnanjohtaja Jukka Mikkonen.

Ympärivuotinen vähimmäisvirtaama ja uusia kutualueita jokeen

Yhteistyösopimus pohjautuu PVO-Vesivoiman, Taivalkosken kunnan ja ympäristöviranomaisten sekä kalatalousviranomaisen (Lapin ELY-keskus) neuvotteluihin ja toteutettuihin selvityksiin. Alueella on tutkittu mm. harjukselle ja taimenelle soveltuvien elin- ja lisääntymisalueiden laatua ja määrää eri virtaamatilanteissa sekä tehty maastokatselmuksia yhdessä vesialueen omistajien kanssa. Selvitysten pohjalta on nyt päästy sopimukseen, jonka mukaan seuraavan kolmen vuoden aikana jokeen juoksutetaan vettä kevättulvan aikaan vähintään 2 m3/s ja muuna aikana vähintään 4 m3/s. Samalla otetaan huomioon myös yläpuolisen Irnijärven tilan ja virkistyskäytön kannalta aiemmin sovitut suositukset ja säännöstelylupaehdot.

PVO-Vesivoima rakentaa syksyllä 2017 harjukselle ja taimenelle soveltuvia kutualueita ELY-keskuksen laatiman selvityksen mukaisille kohteille. Vuosina 2017-2019 seurataan yksikesäisten harjusten tiheyttä, vapakalastajien saaliita sekä kutualueiden pysyvyyttä kunnostusalueilla. Jos seurannalle asetetut tavoitteet täyttyvät, juoksutusta jatketaan samoilla ehdoilla.  Mikäli kriteerit eivät kaikilta osin täyty, on kevätaikainen juoksutus vuodesta 2020 alkaen 3,5 m3/s. PVO-Vesivoima juoksuttaa lisäveden korvauksetta.

Lisätietoja:

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus: johtava vesitalousasiantuntija Kimmo Aronsuu, puh. 040 718 1237 ja ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen johtaja Jonas Liimatta, puh. 050 396 7494

PVO-Vesivoima Oy: toimitusjohtaja Pertti Pietinen, puh. 040 581 4726

Taivalkosken kunta: kunnanjohtaja Jukka Mikkonen, puh. 050 593 9661

Taivalkosken kunnan ympäristönsuojeluviranomainen: ympäristötarkastaja  Raisa Nikula, puh. 040 751 2047


Regional information