Regional information

Nyheter 2022

Inom Helmi-programmet gjordes år 2023 betydande insatser för att bromsa förlusten av biologisk mångfald

 

Livsmiljöprogrammet Helmi främjade aktivt iståndsättning och vård av livsmiljöer under 2023. Programmet är miljöministeriets och jord- och skogsbruksministeriets gemensamma program för åren 2021–2030.

Åtgärderna för iståndsättning och vård av fågelvatten framskred väl år 2023. Iståndsättningsarbetena slutfördes på 34 objekt och kontinuerlig vård ordnades på 16 objekt. Fångsten av de invasiva främmande arterna mink och mårdhund fortsatte vid 72 värdefulla fågelvatten. Det skapades 24 nya fredningsområden och rastplatser för sjöfåglar.

Sammanlagt cirka 4 000 hektar havsstrandängar i Norra Österbottens Naturaområden vårdas med hjälp av miljöstöd för jordbruket. Bland annat har den akut hotade brushanen gagnats av vårdåtgärderna. Trots att arten på riksomfattande nivå är på nedgång har den population som häckar på de vårdade strandängarna i Norra Österbotten mer än fördubblats på tio år.

Iståndsättningen av strandängar skyddar hotade fåglars bon

Goda resultat har uppmuntrat till utvidgad och effektivare vård av havsstrandängar inom Helmi-programmet. Till exempel har Forststyrelsens Naturtjänster på sandfältet Ulkonokka i Tauvo inom Naturaområdet Fågelområdena och mossarna i Siikajoki iståndsatt sammanlagt cirka 100 hektar livsmiljöer för brushanen och flera andra hotade våtmarksfåglar. Området har röjts, vass har avlägsnats och årlig betesgång eller slåtterskötsel har inletts på 52 hektar tilläggsområden.

Åtgärder i många livsmiljöer för att förbättra naturens tillstånd

År 2023 gjordes återigen goda framsteg när det gäller skydd och restaurering av myrar i skyddsområdena. Nästan 6 000 hektar myrar skyddades och över 3 000 hektar restaurerades av Forststyrelsens Naturtjänster och Metsätalous Oy.

När det gäller iståndsättningen av småvatten uppnåddes goda resultat. Över 45 kilometer bäckar restaurerades och sammanlagt 110 hinder för fiskarnas vandring avlägsnades. Under programmet har man restaurerat sammanlagt 120 kilometer bäckar. Iståndsättningen av källor och strandlivsmiljöer framskred också: i fjol restaurerades 48 källor, huvudsakligen i skyddsområden, och strandlivsmiljöer restaurerades på 23 objekt.

Sommaren 2023 var gynnsam med tanke på bränningar. I skyddsområdena brändes rekordmycket skog, 50 hektar. Av statens mångbruksskogar brändes 506 hektar. Inom skyddsområdena vidtogs också andra vårdåtgärder på 156 objekt. När det gäller övrig iståndsättning av skogslivsmiljöer i statens mångbruksskogar var resultaten inte lika bra som tidigare år: 12 hektar lundar och 15 hektar solexponerade miljöer vårdades.

Läs mer