Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Luftkvaliteten bättre än vanligt i Nyland år 2020 – orsaken coronapandemin och exceptionella väderförhållanden (Nyland)

 

Porvoonjoki.

Borgå å, bild: Memmi Ojantola

 

Luftkvaliteten i Nyland utanför huvudstadsregionen är i huvudsak god eller tillfredsställande. År 2020 var den bättre än vanligt i Nyland. Coronapandemin ledde till att trafikmängderna och trafikutsläppen minskade, vilket klart minskade halterna av kvävedioxid i luften. Luftkvaliteten förbättrades också av den exceptionellt varma vintern och den tidiga våren, då det fanns mindre gatudamm än vanligt. Luftkvaliteten och utsläppen i luften i Nyland utanför huvudstadsregionen 2020 framgår av en rapport om luftkvaliteten i Nyland 2020 som publicerats av NTM-centralen i Nyland.


År 2020 mättes luftkvaliteten i Nyland utanför huvudstadsregionen kontinuerligt i trafikmiljön i Borgå och på en urban bakgrundsstation i Lojo. Vid mätstationerna övervakades halterna av kväveoxider och partiklar. Halterna av kvävedioxid kartlades dessutom med riktgivande passiva insamlare i Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Lojo, Nurmijärvi, Borgå, Tusby och Vichtis. Konsekvenserna av småskalig vedeldning för luftkvaliteten mättes i ett småhusområde i Tusby.

År 2020 var luftkvaliteten i huvudsak god eller tillfredsställande i Nyland utanför huvudstadsregionen. Luftkvaliteten klassificerades som god 98–99 procent av tiden vid mätstationerna i Borgå och Lojo.  I Borgå var antalet timmar med dålig luftkvalitet 23 och i Lojo 7. Orsaken var gatudamm. I Nyland påverkas luftkvaliteten mest av vägtrafiken och hushållens vedeldning. År 2020 ledde coronapandemin till att trafikmängderna och trafikutsläppen minskade, vilket klart minskade kvävedioxidhalten. Luftkvaliteten förbättrades också av den exceptionellt varma vintern och den tidiga våren, då det fanns mindre gatudamm än vanligt. År 2020 var halterna av luftföroreningar låga i Nyland utanför huvudstadsregionen och överskred inte gräns- eller riktvärdena.

Utsläppen från småskalig vedeldning kan lokalt vara en betydande utsläppskälla som försämrar luftkvaliteten. Vid vedeldning uppstår utsläpp som är skadliga för hälsan: mikropartiklar, kolmonoxid och organiska föreningar, såsom benso[a]pyren. År 2020 kunde man se konsekvenserna av utsläppen från vedeldning i mätningarna som gjordes i Vaunukangas i Tusby. Halten av benso[a]pyren underskred dock klart målvärdet.

År 2020 genomfördes också en bioindikatorundersökning, kartläggning av lavar, i anslutning till uppföljningen av luftkvaliteten i Nyland. I kartläggningen utreddes tillståndet i Nyland för tallens stamlavar som reagerar på luftföroreningar. Enligt forskningsrapporten hade lavfloran minskat och lavarnas skick försämrats i nästan hela uppföljningsområdet jämfört med de föregående uppföljningsåren 2000, 2004, 2009 och 2014. Flera indikatorer som beskriver lavfloran och lavarnas skick låg på samma nivå som 2014, men luftrenhetsindexet (IAP) och artantalet hade försämrats avsevärt jämfört med 2014. De största lavförändringarna konstaterades i huvudstadsregionen. Det hittades ingen tydlig orsak till att lavarna försämrats. Utsläppen av svaveldioxid och kväveoxider har minskat betydligt på lång sikt sedan 2003.  Det kan hända att stamlavarna inte har haft möjlighet att återhämta sig från den tidigare hårda belastningen. Klimatförändringen förändrar vintertemperaturen och temperaturen i söder varierar allt oftare på båda sidor om nollgradersstrecket. Frysning nära noll grader kan döda lavar, vilket också kan påverka artantalet och den allmänna graden av skador.

I Nyland utanför huvudstadsregionen finansieras uppföljningen av luftkvaliteten av områdets kommuner och industri. Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM ansvarar för genomförandet av de luftkvalitetsmätningar och utsläppskartläggningar som ingår i uppföljningen. Bioindikatorundersökningen genomfördes av Ramboll Finland Oy. En samarbetsgrupp följer uppföljningen, gruppen består av representanter från områdets kommuner, NTM-centralen i Nyland och HRM. Mer information om luftkvaliteten i Nyland 2020 och kommunspecifika uppgifter om luftkvaliteten finns i rapporterna som publicerats av NTM-centralen i Nyland:


Tilläggsuppgifter:

NTM-centralen i Nyland, Vesa Suominen, vesa.suominen(at)ely-keskus.fi, 0400 363135
HRM, Outi Väkevä, outi.vakeva(at)hsy.fi, 045 6357698

 

​​