Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Luftkvaliteten till en del av markplaneringen, en ny guide har publicerats (NTM-centralen i Nyland)

NTM-centralen i Nyland har tillsammans med Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) utarbetat en publikation, där man har utvecklat och samlat rekommendationer för att genom planläggning minimera de skador som luftföroreningarna orsakar.  Publikationens mål är att hjälpa planerare och trafikplanerare att minska människornas exponering för föroreningar.

Planeringen av markanvändningen behöver goda lösningsmodeller för att säkra luftkvaliteten. Trots att luftkvaliteten generellt är god i Finland, har man i planeringen av huvudstadsregionen upprepade gånger stött på problem med luftkvaliteten under de senaste åren. Den viktigaste förorenaren är väg/gatutrafiken. Men även husspecifika eldstäder kan ha stor lokal betydelse. Man har uppskattat att 38 % av utsläppen av mikropartiklar härstammar från dessa. Metoderna i planeringen för att bekämpa skadorna från rökgaser är dock begränsade.

Problemen med luftkvaliteten torde öka i fortsättningen såväl i huvudstadsregionen som på andra håll – speciellt i närheten av växande tätorters infartsleder.

Institutet för hälsa och välfärd har uppskattat att 1800 människor i Finland årligen dör i förtid som en följd av att ha blivit utsatta för mikropartiklarna i livsmiljön. En ännu större mängd får mildare skador på hälsan. Med planering kan man delvis minska hälsoriskerna som mikropartiklarna orsakar, till exempel genom

  • att minska biltrafiken i bostadsområdena med trafikarrangemang
  • att förbättra trafikförutsättningarna för cyklister, fotgängare och spårtrafik i ett planområde
  • att placera bostadshus, daghem, lågstadier och vårdinrättningar tillräckligt långt från gator och vägar
  • planbestämmelser om mekanisk ventilation, där tilluften tas högt på byggnaden på dess renaste sida och filtreras effektivt.

 

Ytterligare information:
Överinspektör Hannu Airola, NTM-centralen i Nyland, tfn  02950 21 373, hannu.airola(at)ely-keskus.fi
Luftskyddsexpert Maria Myllynen, HRM, tfn 044 564 3748, maria.myllynen(at)hsy.fi

 

Ilmanlaatu maankäytön suunnittelussa (Luftkvaliteten i markplaneringen, (www.doria.fi)


Regional information