Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Iitin ja Kouvolan pohjavesialueiden luokituksiin ja rajauksiin muutoksia (Kaakkois-Suomi)

Iitissä ja Kouvolassa vedenhankintaan tärkeitä pohjavesialueita yhteensä 27

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on tarkistanut pohjavesialueiden luokitukset ja rajaukset Iitin ja Kouvolan alueilla. Tarkistustyö perustuu vuonna 2015 uudistuneeseen lakiin vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä. Uuden lainsäädännön myötä pohjavesialueet luokitellaan suojelutarpeen ja vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden kannalta viiteen eri luokkaan: 1, 1E, 2, 2E ja E.

Kaikki luokitellut ja aiemmin luokituksesta poistetut pohjavesialueet on tarkistettu ELY-keskuksen toimesta. Tarkastelun jälkeen Iitin alueella on yhteensä 17 pohjavesialuetta, joista vedenhankintaa varten tärkeitä (1 ja 1E-luokka) on seitsemän aluetta ja vedenhankintaan soveltuvia (2 ja 2E-luokka) on yhdeksän aluetta. Lisäksi yksi pohjavesialue luokitellaan pohjavesialueeksi sen ylläpitämän pohjavedestä riippuvaisen pintavesi- ja maaekosysteemin perusteella (E-luokka). Kouvolan alueella on tarkastelun jälkeen yhteensä 61 pohjavesialuetta, joista vedenhankintaa varten tärkeitä (1 ja 1E-luokka) on 20 aluetta ja vedenhankintaan soveltuvia (2 ja 2E-luokka) on 38 aluetta. Lisäksi kolme pohjavesialuetta luokitellaan pohjavesialueeksi niiden ylläpitämien pohjavedestä riippuvaisten pintavesi- ja maaekosysteemin perusteella (E-luokka).

Uusia ja poistuvia pohjavesialueita

Pohjavesialueluokituksesta aiemmin poistetuista pohjavesialueista on Iitissä kaksi ja Kouvolassa neljä aluetta nostettu takaisin luokitukseen alueen geologisten ominaisuuksien ja havaittujen merkittävien pohjavedestä riippuvaisten pintavesi- ja maaekosysteemien perusteella. Takaisin luokitukseen nousevat pohjavesialueet ovat Iitin ja Kouvolan rajalla Miehonkankaalla ja Kirviänkankaalla, Kouvolan Keltissä Simolanmäellä sekä Valkealassa Kangaslamminkankaalla, Haaranmäellä, Lamminkankaalla ja Hasulassa. Lisäksi Kouvolan Tornionmäen pohjavesialue laajenee itään ja Sippolassa/Hirvelässä on rajattu uusi pohjavesialue Kytökankaalle.

Nykyisin luokitelluista pohjavesialueista puolestaan esitetään poistettavan luokituksesta Iitissä yksi ja Kouvolassa kuusi pohjavesialuetta, jotka eivät geologisten ominaisuuksien perusteella muodostumina mahdollista merkittävää pohjaveden virtausta ja/tai varastoitumista, eikä alueilla ole merkitystä yhdyskuntien vedenhankinnalle.

Uusi E-luokka tuo lisätietoa mm. luonnontilaisista lähteistä

Uuteen E-luokkaan määrittyviä pohjavesialueita on kaikkiaan Iitissä neljä ja Kouvolassa 11. E-luokan pohjavesialueiden luokitus perustuu pohjavesialueelta havaittuun luonnontilaiseen tai luonnontilaisen kaltaiseen, muun lainsäädännön nojalla suojeltuun, pohjavedestä suoraan riippuvaiseen, merkittävään pintavesi- ja maaekosysteemiin.

E-luokitus ei lisää kyseisen ekosysteemin lakisääteistä suojelua, vaan E-luokituksen kriteerit täyttävät ekosysteemit ovat jo nykyisin vesilain, metsälain ja/tai luonnonsuojelulain perusteella suojeltuja. E-luokitus on informatiivinen ja se antaa lisää tietoa alueen luontoarvoista ja suojelluista kohteista, jolloin niiden huomioiminen ja säilyttäminen on helpompaa.

Nyt voit ottaa kantaa

Pohjavesialueiden rajaukset perustuvat olemassa olevaan tietoon alueen luonnontieteellisistä tekijöistä. Rajauksiin esitetään pieniä korjauksia, joista suurin osa koskee pohjaveden muodostumisalueen rajauksen siirtämistä rantaviivan mukaiseksi tai korjaamista maaperäkartan tai korkeusmallin perusteella sekä pohjavesiosa-alueiden yhdistämistä yhdeksi pohjavesialueeksi.

Tarkistetut pohjavesialueet ja niihin liittyvä valmisteluaineisto on nähtävillä kuntakohtaisesti kuulemiskunnan virallisella ilmoitustaululla sekä ympäristöhallinnon internetsivuilla: www.ymparisto.fi > Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueet > (valitse) Kaakkois-Suomen ELY-keskus . Iitin ja Kouvolan pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutokset ovat nähtävillä 25.2. - 26.3.2019. Kuntalaisilla on mahdollisuus esittää mielipiteitä ja mahdollisia pohjavesialueiden luokituksiin tai rajauksiin vaikuttavia uusia tutkimustuloksia tai -tietoja. Nähtävilläoloajan jälkeen ELY-keskus kokoaa saadun palautteen, tekee tarvittaessa muutokset pohjavesialueiden rajauksiin ja luokituksiin, ja merkitsee uudet pohjavesialuetiedot ympäristönsuojelun tietojärjestelmään.

Miksi pohjavesialueita luokitellaan?

Pohjavesialueiden kartoituksessa ja luokituksessa saatuja tietoja hyödynnetään vedenhankinnan ja maankäytön suunnittelussa sekä pohjaveden suojelutehtävissä. Työ palvelee myös EU:n vesipolitiikan puitedirektiiviin liittyviä tehtäviä. Hydrogeologisia tietoja tarvitaan pohjavesialueiden vedenhankinnallista käyttökelpoisuutta arvioitaessa, uusien vedenottopaikkojen ja tekopohjaveden muodostamisalueiden sijaintia selvitettäessä sekä pohjaveden suojelua ja siihen käytettäviä keinoja valittaessa. Maankäytön suunnittelussa on tärkeää tietää paitsi olemassa olevien vedenottamoiden sijainti, myös mahdolliset muut vedenhankintaan soveltuvat alueet. Tällöin esimerkiksi maa-ainestenoton, liikennealueiden ja asutuksen sijoittaminen voidaan jo ennakolta suunnitella pohjaveden suojelun kannalta sopivimmaksi.

Lisätietoja:  

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa

 • Pohjavesialueiden tarkistus ja luokitus:
  Hydrogeologi Heidi Rautanen
  puh. 0295 029 279, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
   
 • Pohjavedestä riippuvaiset ekosysteemit:
  Ympäristöasiantuntija Pyry Mäkelä
  puh. 0295 029 121, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Regional information