Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Iisalmen vesistöreitillä ilmastonmuutokseen voidaan sopeutua vesistön säännöstelyn muutoksin (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Ilmastoarvioiden perusteella virtaamien ennakoidaan kasvavan Iisalmen reitin joissa ja järvissä talvella sekä syksyllä, kun taas kevään maksimivirtaamat aikaistuvat ja pienenevät.  Ilmastonmuutoksen odotetaan myös lyhentävän kautta, jolloin maa on lumen peitossa ja roudassa. Pohjois-Savossa Onki- ja Poroveden nykyisin voimassa olevan säännöstelyluvan kevätkuoppa käy ilmaston muuttuessa epätarkoituksenmukaiseksi. Vesistöihin tuleva fosforikuormitus kasvaa joidenkin skenaarioiden mukaan.  Kuormitusta voidaan pienentää muun muassa maatalouden vesiensuojelutoimenpiteillä, joista kustannustehokkaimpia ovat kosteikot sekä suojavyöhykkeet ja peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys kaltevilla pelloilla.

 

Tiedot käyvät ilmi ilmastonmuutoksen vaikutuksista Iisalmen reitin hydrologiaan, vesistöjen kuormitukseen ja tilaan sekä säännöstelylupien toimivuuteen tehdystä arviointiraportista.  Arviointiselvitys on tehty Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen yhteistyönä ja sen rahoitti maa- ja metsätalousministeriö.

Ilmastonmuutoksen vaikutuksia vedenkorkeuksiin ja virtaamiin sekä sopeutumismahdollisuuksia Onki- ja Poroveden säännöstelykäytäntöä muuttamalla arvioitiin vuosille 2010-39 ja 2040-69 ja tuloksia verrattiin vuosiin 1971-2000. Onki- ja Poroveden nykyinen säännöstelylupa edellyttää vedenkorkeuksien laskemista kevättalvella tarkoituksena tehdä tilaa kevään sulamisvesille. Tarkastelun perusteella tämä ns. kevätkuoppa käy kuitenkin epätarkoituksenmukaiseksi useina tulevaisuuden vuosina, kun kevättulvat aikaistuvat ja pienenevät. Vaihtoehdoksi esitetään ns. sopeutuva säännöstelytapa, jossa kevätkuoppaa aikaistetaan ja madalletaan tai jätetään joinakin vuosina kokonaan tekemättä. Jatkossa myös suuriin tulovirtaaman nousuihin on syytä varautua talvella mahdollisesti pitämällä järvien vedenkorkeuksia hieman nykyisen kaltaista säännöstelykäytäntöä alempana. Säännöstelyn tulisi olla joustavaa, jotta edelleen on mahdollista varautua runsaslumisiinkin talviin.  

 

Ilmastonmuutos ja maatalouden fosforikuorma

Ilmastonmuutoksen ja maatalouden sopeutumisen vaikutuksia fosforikuormitukseen tulevaisuudessa arvioitiin vuosille 2020-30 ja 2050-59. Arvion mukaan Iisalmen reitin järviin tuleva fosforikuormitus muuttuu keskimääräisessä ilmastonmuutoksen skenaariossa jaksolle 2050-59 mennessä vain vähän (−4…7 % riippuen maataloudessa tapahtuvista muutoksista), mutta kasvaa selvästi mikäli runsassateinen skenaario toteutuu. Vesienhoidon toimenpiteiden vaikutusta maataloudesta tulevaan kuormitukseen mallinnettiin peltolohkokohtaisesti. Käyttämällä tarkennettua lannoitusta kaikilla pelloilla, suorakylvöä noin 12 000 hehtaarilla, lietteen sijoitusta lähes kaikilla nurmilla ja varaamalla suojavyöhykkeille 122 ha, voidaan 2020-luvulla päästä peltojen fosforikuormituksessa ilmastonmuutosskenaariosta riippuen 1-15 % nykytilaa pienemmälle tasolle.

Yleisesti ottaen koko valuma-alueella kustannustehokkaimpia vesiensuojelutoimenpiteitä ovat metsä- ja maatalouden toimenpiteet: Kosteikot sekä suojavyöhykkeet ja peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys kaltevilla pelloilla. Toimenpiteitä kannattaa kohdistaa erityisesti hyvää huonommassa tilassa olevien järvien lähivaluma-alueille ja vesistöjen latvoille.  Kuormitusta kannattaa vähentää myös osalla niistä alueista, missä vesistöt ovat jo pääosin hyvässä ekologisessa tilassa (Sonkajärven reitin ja Iso-Iin alueet), sillä esimerkiksi Poroveden kuormituksesta lähes puolet on peräisin näiltä alueilta.

 

Onki- ja Poroveden padotus- ja juoksutusselvitys käynnistetään

Suuntaa-antavan vaikutustarkastelun perusteella Onki- ja Porovedellä voidaan säännöstelytapaa muuttamalla pienentää ilmastonmuutoksen kielteisten vaikutusten riskiä vesiluontoon ja vesistön käyttöön, juurikaan pienentämättä myönteisiä vaikutuksia. Sopeutuva säännöstelytapa edellyttää säännöstelyluvan muuttamista. Selvityksen tulosten perusteella Pohjois-Savon ELY-keskus käynnistää tänä vuonna Onki- ja Poroveden padotus- ja juoksutusselvityksen laatimisen yhteistyössä eri intressitahojen kanssa.  Selvityksen tavoitteena on vähentää ilmastonmuutoksesta aiheutuvia tulva- ja kuivuusriskejä Onki- ja Porovedellä. Selvityksen osana laaditaan Onki- ja Porovedelle uusi ilmastonmuutoskestävä säännöstelyohje, jonka perusteella on mahdollista lähteä hakemaan säännöstelyluvan muutosta aluehallintovirastolta.

Raportti:
Iisalmen reitin ilmastonmuutostarkastelut: - Säännöstelyjen toimivuus ja ilmastonmuutoksen vaikutukset kuormitukseen -raportti 2016-03

Lisätietoja: 
vesistöinsinööri Tuulikki Miettinen, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 0295 026 828, tuulikki.miettinen(at)@ely-keskus.fi
hydrobiologi Veli-Matti Vallinkoski, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh.0295 026 854, veli-matti.vallinkoski(at)ely-keskus.fi)
kehitysinsinööri Tanja Dubrovin, Suomen ympäristökeskus, puh. 0295 251 751 (tanja.dubrovin(at)@ymparisto.fi


Regional information