Navigeringsmeny
Tiedotteet 2014

Pressmeddelanden 2014

Pressmeddelanden 2014

Idéer till utveckling av landsbygden efterlyses till slutet av januari 2015 (NMT-centralen)

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland efterlyser idéer till utveckling av landsbygden. Utvecklingsidéer som kan tillämpas i enlighet med programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 eller landsbygdsprogrammet är välkomna.

Projektidéerna ska presenteras kortfattat enligt ansökningsanvisningen. Anvisningen och ansökningsblanketten finns att få på webbplatsen Maaseutu.fi/Landsbygd.fi. Idéerna behöver inte vara färdiga projekt, utan en egentlig projektplan och ansökan byggs på de idéer som blir valda för fortsatt beredning. I det första skedet är det viktigast att man presenterar projektets syfte på ett konkret sätt. Denna gång gäller det projekt som finansieras år 2015. 

Genom idéefterlysningen vill man rikta landsbygdsprogrammets finansiering till landsomfattande projekt som förbättrar programmets genomförande och dess resultat. Ett ytterligare mål är att komplettera och stödja utvecklingsarbetet och projektverksamheten i regionerna.

Efterlysningen gäller utvecklingsidéer som är tillämpliga inom systemet med landsbygdsprogrammets projektstöd. Efterlysningen gäller inte företagsspecifika eller företagsgruppers idéer eller utvecklingsfrågor. När man väljer landsomfattande projekt, följer man på programnivå åtgärdsspecifikt godkända urvalskriterier. Vidare ska projekten uppfylla följande kriterier:

  1. Projektet genomförs i hela landet eller bredare än ett interregionalt projekt, och projektets resultat kan utnyttjas i hela landet.
  1. Det är ändamålsenligast att projektet genomförs landsomfattande. Ett projekt med samma innehåll kan genomföras i ett brett område med stöd av ett beslut, och det är inte ändamålsenligt att finansiera projektet i form av ett regionalt/interregionalt projekt.

Följande aspekter ses som positiva vid bedömning av projekt:

  1. För genomförandet av projektet finns ett landsomfattande samarbetsverk eller det skapas under projekttiden eller projektet resulterar i ett sådant senare.
  2. Projektet förenar målgrupper och aktörer som drar nytta av projektresultaten i olika delar av landet att omfattas av ett projekt.
  3. Projektet kompletterar regionala och lokala projekt: projektet skapar mervärde för regionala projekt samt regionala och lokala program/planer eller projektet skapar mervärde i form av ett landsomfattande pilotprojekt.

Ansökningsblanketten lämnas senast 31.1.2015 kl. 16.15 till registratorskontoret vid närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland. En bedömningsgrupp utsett av centralen bedömer projektidéerna. Centralen informerar efter bedömningsgruppens möte om vilka idéer som blev valda till den egentliga ansökningsomgången.

Ytterligare information

www.maaseutu.fi

Sakkunnig Lassi Hurskainen, närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland, tfn 0295 025 046, förnamn.efternamn(at)ely-keskus.fi

Utvecklingschef Timo Kukkonen, närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland, tfn 0295 025 065, förnamn.efternamn(at)ely-keskus.fi


Regional information