Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Prövningsbaserade statsunderstöd för år 2016 kan sökas (NTM-centralen i Södra Österbotten)

NTM-centralen i Södra Österbotten meddelar att prövningsbaserade statsunderstöd inom Miljöministeriets och Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområden kan sökas för år 2016. Understöd beviljas förutsatt att riksdagen anvisar medel för detta i statsbudgeten för 2016. Ansökningstiden utgår 30.11.2015.

NTM-centralen i Södra Österbotten beviljar understöd på sitt eget verksamhetsområde för

 • vård av byggnadsarvet,
 • miljövård i skärgården (494/1981),
 • utarbetande av skyddsplaner för grundvattenområden,
 • avloppsvattenrådgivning i glesbygden,
 • genomförande av åtgärderna i vattenförvaltningsplanerna,
 • övergripande samarbetsprojekt som främjar genomförandet av åtgärderna i vattenförvaltningsplanerna och havsförvaltningsplanen,
 • projekt som förbättrar användningen av och tillstånd i vattendrag samt för projekt som minskar riskerna för översvämning och
 • utvidgning av avloppsnät i glesbygden.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland beviljar understöd i hela Finland för

 • nationellt eller regionalt betydande projekt som främjar hållbar utveckling, värnande om kulturmiljön och annan miljöfostran och miljöupplysning.

Miljöministeriet beviljar understöd i hela Finland för

 • riksomfattande naturskydds- och miljöorganisationer för deras verksamhet,
 • riksomfattande organisationer i bostads- och byggbranschen för upplysnings- och rådgivningsverksamhet som dessa bedriver,
 • verksamhet som främjar avfallshanteringen i skärgårdsområden och
 • förvärv av regionalt och nationellt betydelsefulla rekreationsområden.

Ansökan ska lämnas in senast den 30 november 2015. I första hand används den elektroniska ansökningsblanketten. De ansökningar om understöd för 2016 som lämnats in tidigare beaktas automatiskt. De ansökningar som kommer in utanför ansökningstiden kan beaktas om anslagen tillåter.

Ansökningsblanketter och närmare information om förutsättningarna för beviljande av understöd finns på webben:

Kontaktpersoner i NTM-centralen i Södra Österbotten:

Vård av byggnadsarvet:

 • Överinspektör Juhani Hallasmaa, tfn 0295 027 458
 • Biträdande inspektör Anne Pikkumäki, tfn 0295 027 903

Miljövård i skärgården:

 • Överinspektör Hannu Mahla, tfn 0295 027 874

Samhällenas och glesbygdens vatten och avlopp:

 • VA-ingenjör Jenny Skuthälla, tfn 0295 027 937
 • VA-ingenjör Sirpa Lindroos, tfn 0295 027 869

Vatten- och havsförvaltningsplaner:

 • Specialplanerare Vincent Westberg, tfn 0295 027 956

Iståndsättning av vattendrag och hantering av översvämningsrisker:

 • Ingenjör Kim Klemola, tfn 0295 027 829
 • Äldre ingenjör Sari Yli-Mannila, tfn 0295 027 962

Regional information