Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Försurningsolägenheterna förblev obetydliga (NTM-centralen i Södra Österbotten)

Läget under våren i fråga om försurningen var exceptionellt bra

I de stora österbottniska åarna var pH-värdet som beskriver försurningen huvudsakligen i närheten av 6,0 eller över. Några gånger under våren låg pH-värdet under 6,0 i Lappo å, Kyro älv och Närpes å. I ingen av de stora åarna sjönk dock försurningen ens till närheten av det målinriktade minimivärdet som anses vara 5,5. Även i mindre åar var försurningsproblemen ganska små och endast i ett par av åarna som lider mest av försurning (Solf å, Vörå å) sjönk pH-värdet under 5,0.

Det goda läget i fråga om försurning förklaras av att väderleksförhållandena inte var gynnsamma å ena sidan för uppkomsten av försurning och å andra sidan för utsköljning. Slutet av fjolåret var tämligen regnigt, vilket höll grundvattenytan på en hög nivå. Vårflödet hade däremot flera toppar och orsakades delvis av regn och det inföll under tiden mellan slutet av mars och början av maj.

Försurningen är de österbottniska å- och älvvattnens största vattenskyddsproblem. Lindring av försurningsproblemen har stor betydelse för vattendragen. Förhållandena har varit gynnsamma för exempelvis den vårlekande fiskens lek. Fiskbeståndet i åar som lider av försurning återhämtar sig de år då försurningen är lindrigare. Då försurningsolägenheterna blir lindrigare framhävs dock andra vattenkvalitetsproblem såsom eutrofiering och partikelbelastning.

Mer information:

  • Specialforskare Anssi Teppo, tfn 0295 027 948

Regional information