Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Hämeenlinnassa Vanajanrannan alueella kunnostetaan maaperää (Hämeen ELY-keskus)    

Hämeen ELY-keskus on antanut päätöksen maaperän kunnostamisesta Hämeenlinnan Vanajanrannan alueella. Tutkimustulosten perusteella tutkimusalueen maaperä on pilaantunut metalleilla, öljyhiilivedyillä ja polyaromaattisilla hiilivedyillä eli PAH-yhdisteillä. Kunnostettavan alueen pinta-alaksi on arvioitu noin 1,37 hehtaaria ja pilaantuneen maa-aineksen määräksi noin 2 100 tonnia. Kunnostustyö on tarkoitus tehdä vuoden 2015 loppuun mennessä.  

Kunnostettava alue on Vanajanranta II -asemakaava-alueella Hämeenlinnan kansallisen kaupunkipuiston, Verkatehtaan ja keskustan palvelujen läheisyydessä. Alue rajoittuu luoteessa Paasikiventiehen, koillisessa Vanajantiehen ja lounaassa Aurinkokatuun. Rakentamisella jatketaan Vanajanrannan kerrostaloaluetta. Kunnostus koskee kuuden tontin kokonaisalaa ja yhdellä tontilla vain osaa tontin alasta. Kunnostusmenetelmä on massanvaihto. Kunnostustavoitteet ylittävä pilaantunut maa poistetaan kaivamalla ja massat toimitetaan asianmukaiseen vastaanottopaikkaan.

Hämeen ELY-keskus edellyttää päätöksessään, että pilaantunut maaperä kunnostetaan määrättyyn pitoisuustasoon. Pilaantuneet maat kaivetaan pois ja toimitetaan kaatopaikalle tai pilaantuneiden maiden käsittelylaitokseen. Ympäristöteknisen asiantuntijan tulee valvoa maan puhdistustyön laatua. Pilaantuneet maat on kaivettava, välivarastoitava, lastattava ja kuljetettava pois niin, ettei työstä aiheudu haittaa ympäristölle. Puhdistuksen lopuksi maaperän puhtaus selvitetään maaperästä otettavilla näytteillä ja puhdistuksesta laaditaan raportti.

Lisätietoja

Ympäristöinsinööri Maria Borg, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 246

Tiedotus

Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 173

Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset - Häme         

 


Regional information