Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Regeringen fördelade 285 miljoner euro till strukturfondsprogram och områden med strukturomvandlingar

Regeringen beslutade om fördelningen av innevarande års medel för Finlands strukturfondsprogram, programmen för gränsöverskridande samarbete samt områden med strukturomvandlingar. Sammanlagt 285 miljoner euro finansiering fördelades. Dessutom beslutade arbets- och näringsministeriet att fördela 5 miljoner euro till områden med strukturomvandlingar och 3,7 miljoner euro till Landsbygdsverket för genomförandet av det operativa programmet för bistånd till dem som har det sämst ställt.

Sammanlagt 162 miljoner euro Eruf-bevillningsfullmakt, som får beslutas regionalt, fördelades i enlighet med genomförandeplanerna för landskapsprogrammen till NTM-centralerna, landskapsförbunden samt Innovationsfinansieringsverket Tekes. ESF-bevillningsfullmakt fördelades i enlighet med genomförandeplanerna för landskapsprogrammen till NTM-centralerna till ett sammanlagt belopp av nästan 86 miljoner euro.

Bevillningsfullmakter för ESF:s riksomfattande teman fördelades till NTM-centralerna samt till social- och hälsovårdsministeriet för strategiska temaprojekt som arbets- och näringsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet samt SHM valt. 

10 miljoner euro till områden med strukturomvandlingar

Till NTM-centralen i Mellersta Finland fördelades sammanlagt 10 miljoner euro strukturomvandlingsfullmakt. Av fullmakten anvisade statsrådet 5 miljoner euro från anslaget under moment 32.30.45 att användas för utvecklingsunderstöd till företag som skapar tillväxt och jobb i områden som drabbades av jobbförlusterna hos Microsoft Oy. Områdena finns huvudsakligen i Saloregionen. Arbets- och näringsministeriet anvisade ytterligare 5 miljoner euro av EU-programfullmakten för utvecklingsunderstöd som beviljas företag i områden med akuta strukturomvandlingsproblem – främst i Saloregionen, men delvis också i Raumoregionen.

Läs mera:

 

 


Regional information