Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Beslut om den andra ansökningsomgången för finansiering för bekämpning av invasiva främmande arter har fattats – 27 projekt har fått stöd

Jord- och skogsbruksministeriet vill effektivisera bekämpningen av invasiva främmande arter genom att allokera bidragsfinansiering till bekämpningsåtgärder av främmande arter. Sammanlagt 27 projekt som fick bidrag i denna finansieringsansökan inleds runt om i Finland.

Under den andra ansökningsomgången i slutet av år 2021 inkom totalt 37 ansökningar till NTM-centralen i Kajanaland, som ansvarar för projektansökan, och det begärda bidragsbeloppet uppgick till cirka 1,21 miljoner euro. Under denna ansökningsomgång delades ut 580 000 euro, vilket innebär att många bra projekt fick inte finansiering den här gången. 

I de projekt som fick finansiering bekämpar man främmande arter som definierats som invasiva, det vill säga växt- eller djurarter som ingår i antingen den nationella förteckningen eller EU-förteckningen över främmande arter. Dessutom måste projekten genomföra en förvaltningsplan för arter som ingår i förteckningen över invasiva främmande arter. De projekt som fick finansiering var inriktade på egentliga bekämpningsåtgärder i naturskyddsområden, rekreationsområden eller angränsande områden samt strandnaturen och skärgården. De flesta av de projekt som fick finansiering involverar också ungdomar i bekämpning av främmande arter.

Läs mera

Beslut om den andra ansökningsomgången för finansiering för bekämpning av invasiva främmande arter har fattats – 27 projekt har fått stöd (sttinfo.fi)