Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Arbetet i Freshabit-projektet inleds i Lappfjärds å-Storå och i Esse å (NTM-centralen i Södra Österbotten)

Åtgärderna i det riksomfattande FRESHABIT Life-projektet (2016–2022) har i Österbotten inletts med utredningar av fågelbeståndet och med hörande av markägarna. I Österbotten är Lappfjärds å-Storå och Esse å projektobjekt och i området av dessa vattendrag kommer man att planera, genomföra och följa upp olika restaureringsåtgärder i vattendraget. I åtgärderna deltar NTM-centralen i Södra Österbotten, Finlands skogscentral (Västra och Kusten), Finlands naturskyddsförbunds Österbotten distrikt, Forststyrelsens naturtjänster, Uleåborgs universitet, Naturresurscentret (LUKE), Finlands miljöcentral och Natur och Miljö.

I Lappfjärds å-Storå har man börjat med bl.a. att kartera bäckrestaureringsområden och myrmarksområden som ska återställas. I områdena som ska restaureras bereder dessutom Uleåborgs universitet en undersökning av bl.a. bäckrestaureringsmetodernas funktion. Som ny metod kommer man att testa användning av trämaterial med grenar i vattendraget, vilket har gett goda resultat på andra håll i världen. I Lappfjärds å-Storås källområden inleder Finlands skogscentral planeringen av vattenskydds- och återställande åtgärder på privat mark, vilka kommer att utföras senare med Kemera-finansiering. Om detta ordnas ett informationsmöte för markägarna 19.5.2016 i Storå.

Inom den närmaste framtiden kommer också planeringen och tillståndsbehandlingen för att återställa vattennivån i Haapajärvi på gränsen mellan Storå, Honkajoki och Siikais att påbörjas. Planeringen av restaureringen av Blomträskets fågelvatten som hör till projektet främjas under sommaren med kartering av fåglar och vattenväxtlighet samt flygfotografering av området.

I dammområdet i Villamo pågår tillståndsbehandlingen för det fiskeriekonomiska restaureringsarbetet och översvämningsskyddsåtgärderna. Möjligheten att kringgå andra vandringshinder i avrinningsområdet utreds också. Naturresurscentret och NTM-centralen i Södra Österbotten följer utvecklingen av vandringsfiskbestånden i området och målet är också att restaurera habitat för vandringsfisk i områdena som ligger ovanför dammen i Villamo. Hösten 2016 ordnar Natur och Miljös Kvarkens naturskola en dag för skolklasser på FRESHABIT-projektets restaureringsobjekt i Lappfjärds å-Storås avrinningsområde.

I Esse ås avrinningsområde är flodpärlmusslorna objekt för särskild uppmärksamhet. Syftet med vårdåtgärderna är att återställa ett livskraftigt bestånd av flodpärlmusslor i Esse å. Sommaren 2016 karteras områdena där det finns flodpärlmusslor och enskilda individer flyttas till gynnsamma områden. Små mussellarver ska samlas in på hösten och skickas för uppfödning till Norge. Efter ca 2 år returneras de till hemån. Det är första gången som man i Finland prövar att föda upp musslor på annat håll. I omgivningen runt Lappfors har man också börjat planera naturvårdsprojekt inom skogsbruket i syfte att minska närsaltsbelastningen och belastningen från sura sulfatjordar på vattendragen. För markägarna ordnas informationsmöte 25.5.2016 i Lappfors.

Den 2 juni sammanträder arbetsgruppen, som tillsatts för att planera karteringen av fågelvattnen i Jokisuunlahti Natura 2000-område, i Evijärvi. För planeringen kommer man också att kartera fåglarna och vattenväxtligheten samt flygfotografera under sommaren.

Projektets verksamhet i de österbottniska åarna kan följas i Twitter FRESHABIT Pohjanmaa, @FHPohjanmaa.

Mer information:

NTM-centralen i Södra Österbotten:

 • Kim Klemola (Haapajärvi och Villamo), tfn 0295 027 829, [email protected]
 • Jyrki Latvala (restaureringen av rinnande vatten i Lappfjärds å-Storå samt Villamo), tfn 0295 027 861, [email protected]
 • Jukka Pakkala (flodpärlmusslan), tfn 0295 027 893, jukka.pakkala@ ntm-centralen.fi
 • Rolf Lindroos (Blomträsket och Jokisuunlahti), tfn 0295 027 868, rolf.lindroos@ ntm-centralen.fi
 • Leena Rinkineva-Kantola (METSO-objekt), tfn 0295 027 920, leena.rinkineva-kantola@ ntm-centralen.fi
 • Erika Raitalampi (koordinering av och information om området längs de österbottniska åarna), tfn 0295 028 027, erika.raitalampi@ ntm-centralen.fi

Forststyrelsens naturtjänster:

 • Pekka Vesterinen (återställande av myrar i naturskyddsområden och bäckrestaureringar i Lappfjärds å-Storås samt Karvianjoki ås avrinningsområden), tfn 040 5451962, [email protected]
 • Pauliina Louhi (projektchef för FRESHABIT LIFE IP-projekt), tfn 040 632 5253, [email protected]

Finlands skogscentrtal:

Västra:

Kusten:

Finlands naturskyddsförbunds Österbotten distrikt:

 • Teemu Tuovinen (bäckrestaureringar i Lappfjärds å-Storås samt Karvianjoki ås avrinningsområden), tfn 040 934 6320, [email protected]

Naturresurscentret LUKE:

 • Panu Orell (uppföljning av fiskbestånd i Lappfjärds å-Storås samt Karvianjoki ås avrinningsområden), tfn 040 5305830, [email protected]

Finlands miljöcentral SYKE:

Uleåborgs universitet:

 • Jussi Jyväsjärvi (utveckling av bäckrestaureringsmetoder), tfn 050 3585935, [email protected]
 • Anna-Kaisa Ronkanen (utveckling av avrinningsområdesmodeller), tfn 0500 238 001, [email protected]

Natur och Miljö

 


Regional information