Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Finnpulpin YVA-menettelyssä kiinnitettävä erityistä huomiota vesistö- ja lähialuevaikutuksiin (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Kuopion ja Siilinjärven rajalle Sorsasaloon suunnitellun uuden havusellutehtaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) ensimmäinen vaihe on päättynyt. Hankkeessa yhteysviranomaisena toimiva Pohjois-Savon ELY-keskus toteaa lausunnossaan, että Finnpulp Oy:n laatima ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma) täyttää lainsäädännössä arviointiohjelmalle asetetut vaatimukset. Arviointiohjelmasta saa hyvän kokonaiskuvan hankkeesta, ympäristön nykytilasta sekä tulevasta vaikutustenarvioinnista. Tulevan arvioinnin kannalta keskeiset ympäristövaikutukset on tunnistettu oikein. YVA-ohjelmassa olevat puutteet on ELY-keskuksen näkemyksen mukaan mahdollista korjata YVA-menettelyn aikana ja esittää tulevassa ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa.

Lausunnossaan ELY-keskus korostaa, että hankkeen kokoluokka ja aiottu sijoituspaikka asettavat erityisvaatimuksia arviointityölle. ELY-keskus esittääkin useita täsmennyksiä, lisäyksiä ja painotuksia arviointiohjelmaan. Vaikka YVA-menettely jo lähtökohtaisesti edellyttää laaja-alaista vaikutusarviointia, on Finnpulp Oy:n sellutehdashankkeen kohdalla erityisesti kiinnitettävä huomiota hankkeen vesistö- ja lähialuevaikutuksiin.

Vesistövaikutukset selvitettävä erityisen huolellisesti

ELY-keskus huomauttaa, että vaikka nyt arvioitavana oleva sellutehdashanke toteutettaisiin kaikilta osin parasta käyttökelpoista tekniikkaa hyödyntäen, on jo tehtaan kokoluokka huomioon ottaen ilmeistä, että Finnpulpin tehtaasta muodostuisi uusi merkittävä pistekuormittaja Kallavedelle. Tämän vuoksi vesistövaikutusten arvioinnin laatuun ja laajuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Vesistövaikutukset ovat keskeisessä asemassa arvioitaessa sitä, voidaanko – ja jos voidaan niin millä päästötasoilla – uutta tehdasta toteuttaa suunniteltuun sijoituspaikkaan.

ELY-keskus pitää tärkeänä, että osalliset ja tulevat päätöksentekijät saavat arviointiselostuksesta oikean käsityksen suunnitellun tehtaan kokoluokasta ja kuormituksesta. Tämän vuoksi selostuksesta on tultava havainnollisesti esille se, kuinka merkittävästi uuden tehtaan päästöt lisäisivät Kallaveteen kohdistuvaa kuormitusta.

Arvioinnin lähtökohdaksi on otettava hankkeesta vastaavalla oleva paras arvio tulevasta kuormituksesta. Tämän vuoksi jäteveden koostumus on arvioitava mahdollisimman kattavasti ottaen huomioon myös puhdistusprosessin ohi tapahtuva kuormitus (esimerkiksi puuvarastoalueiden hulevedet). Lisäksi on kuvattava rakentamisaikana ja tehtaan käynnistysvaiheessa tapahtuvaa kuormitusta. Häiriö- ja poikkeustilanteet on huomioitava.

Arvioinnin lähtökohtana tulee myös tunnistaa, että vaikka nyt ollaan suunnittelemassa uutta toimintaa, ollaan se sijoittamassa alueelle, jolle entisestään kohdistuu merkittävää pistekuormitusta. Yhteisvaikutusten näkökulmasta on huomioitava Savon Sellun aiheuttama kuormitus, mutta myös muut yhteisvaikutusten kannalta relevantit pistekuormittajat tulee tunnistaa ja ottaa arvioinnissa huomioon. Luonnollisesti myös hajakuormitus on huomioitava.

Tulevaa kuormitustasoa on peilattava kysymykseen Kallaveden kyvystä vastaanottaa lisäkuormitusta: Miten tehtaan aiheuttama lisäkuormitus vaikuttaisi Kallaveden tilaan. Tarkastelua on tehtävä yleisellä tasolla koko Kallaveden näkökulmasta ja erityisesti tarkasteltavien jätevesien purkupaikkavaihtoehtojen lähiympäristöstä. Erityisinä kysymyksinä tulee myös tarkastella hankkeen vaikutuksia kalastoon ja kalatalouteen sekä Kuopion Veden mahdollisuuksiin käyttää Kallavettä raakavesilähteenä.

Vesistövaikutusten selvittämiseksi ELY-keskus edellyttääkin useita täsmennyksiä arviointiohjelmassa tehtäväksi esitettyihin vaikutusarviointeihin. Muun muassa mallinnuksissa mukana oleviin vedenlaatumuuttujiin on lisättävä ammoniumtyppi ja kiintoaine. Myös klorofylli-/kasviplankton- ja happimallinnukset on tehtävä. Mallinnusten lähtökohdaksi on asianmukaista ottaa tulevassa ympäristölupahakemuksessa esitettävät pitoisuustasot, vaikka todellisen kuormituksen oletettaisiinkin jäävän haettavia luparajoja alhaisemmaksi.

ELY-keskus huomauttaa, että mallinnuksen keinot vesiekosysteemitason vaikutusten arvioinnissa ovat hyvin rajalliset. Tämän vuoksi tarvitaan useiden eri menetelmien yhdistämistä ja viimekädessä asiantuntijan tekemää tulkintaa kuormituksen suorista ja välillisistä vaikutuksista vesistössä. Arvioinnin lopputuloksena tulee olla kokonaisnäkemys hankkeen vaikutuksista lähialueeseen ja koko Kallaveteen.

Lähialuevaikutuksia painotettava hankkeen suuresta kokoluokasta huolimatta

Hankkeen suuri koko edellyttää muun muassa puunhankinnan vaikutusten tarkastelua Pohjois-Savoa laajemmalla alueella. ELY-keskus toteaa lausunnossaan, että hankkeen merkittävimmät ympäristövaikutukset kuitenkin kohdistuvat tehtaan lähialueelle. Tämän vuoksi muun muassa melu- ja liikennevaikutusten arvioinnissa painopisteen tulee olla juuri lähialuevaikutuksissa. Kaikkien vaikutusten osalta arvioinnissa on kiinnitettävä huomioita yhteisvaikutuksiin, koska tehdasta ollaan sijoittamassa alueelle, jolle jo ennestään kohdistuu erityyppisiä ihmistoiminnasta aiheutuvia päästöjä ja haittoja. Muun muassa huoli meluhaittojen lisääntymisestä on tuotu esille useissa ELY-keskukselle toimitetuissa mielipiteissä ja lausunnoissa. Meluvaikutusten osalta ELY-keskus pitää tärkeänä, että melun yhteisvaikutukset (Finnpulp, Ekokem, Savon Sellu, tie- ja raideliikenne, Kuopion lentoasema) tulevat selvitetyksi ja raportoiduksi YVA-menettelyn aikana.

Arviointien tulokset kootaan YVA-selostukseen

Kesä-heinäkuussa 2015 nähtävillä ollut YVA-ohjelma oli hankkeesta vastaavan yhtiön laatima suunnitelma siitä, kuinka sellutehdashankkeen ja sen alustavien vaihtoehtojen ympäristövaikutukset aiotaan selvittää ja arvioida. Arviointiohjelma onkin lähinnä työohjelma arviointimenettelyn toteuttamiseksi. Meneillään oleva ympäristövaikutusten arviointi on suoritettava YVA-ohjelman ja ELY-keskuksen nyt antaman lausunnon pohjalta. Arvioinnin tulokset hankkeesta vastaava kokoaa ympäristövaikutusten arviointiselostukseen, joka toimitetaan ELY-keskukselle. Tämän jälkeen ELY-keskus asettaa arviointiselostuksen yleisesti nähtäville ja varaa mahdollisuuden mielipiteiden/lausuntojen esittämiseen. Kun mielipiteet ja lausunnot on koottu, antaa ELY-keskus oman lausuntonsa arviointiselostuksen riittävyydestä ja sen mahdollisista täydennystarpeista. Finnpulp Oy on ilmoittanut, että sen on tarkoitus saada arviointiselostus valmiiksi vielä kuluvan vuoden aikana.

ELY-keskus sai arviointiohjelmasta yhteensä 39 lausuntoa ja mielipidettä – myös määräajan jälkeen tulleet huomioitu

ELY-keskukselle toimitettiin arviointiohjelmasta yhteensä 39 lausuntoa ja mielipidettä. Yhteenveto tulleista lausunnoista ja mielipiteistä on koottu yhteysviranomaisen lausuntoon. Lisäksi kannanotot on huomioitu ELY-keskuksen oman lausunnon valmistelussa sekä toimitettu hankkeesta vastaavalle ja arviointia tekevälle YVA-konsultille.

Mielipiteissä ja lausunnoissa esitettiin näkemyksiä arvioinnissa huomioon otettavista seikoista, mutta otettiin myös kantaa sellutehdashankkeen toteuttamisen puolesta ja sitä vastaan. Meneillään olevassa YVA-menettelyssä ei kuitenkaan myönnetä tai evätä hankkeen tarvitsemia toteutuslupia. YVA-menettely on vasta päätöksentekoa edeltävää asioiden selvittämistä, jossa keskeistä on tunnistaa ja sen jälkeen arvioida hankkeen merkittävimmät ympäristövaikutukset. YVA-menettelyssä tehtyjä selvityksiä hankkeen ympäristövaikutuksista hyödynnetään myöhemmin hanketta koskevissa lupa- tai vastaavissa menettelyissä. YVA-menettelyssä tehtäviä selvityksiä on tarpeen vaatiessa täydennettävä lupaviranomaisten edellyttämällä tavalla.

Lausunnon nähtävilläpito

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on nähtävillä arviointiohjelman kanssa arviointimenettelyn ajan 21.8.2015 alkaen Kuopion valtuusto-virastotalolla (Suokatu 42), Siilinjärven kunnanvirastossa (Kasurilantie 1) sekä Pohjois-Savon ELY-keskuksessa (Kallanranta 11, Kuopio). Lausunnon verkkoversio on luettavissa osoitteessa www.ymparisto.fi/finnpulpyva. Tämän lisäksi Pohjois-Savon ELY-keskus lähettää kopion lausunnosta niille, jotka ovat arviointiohjelmasta lausunnon ja/tai mielipiteen esittäneet ja kirjeessä osoitetietonsa ilmaisseet. Mikäli mielipiteissä on useampia allekirjoittajia, on lausunto toimitettu vain mielipiteen ensimmäiselle allekirjoittajalle tai sille, jonka yhteystiedot on tuotu esille mielipiteessä.

Lisätietoja

Ylitarkastaja Juha Perho, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 0295 026 836, juha.perho(at)ely-keskus.fi.


Regional information