Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Finnpulpin Kuopion biotuotetehtaan vesistö-, melu- ja lähialuevaikutukset vaativat vielä täydentävää ja tarkentavaa arviointia lupavaiheessa (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Pohjois-Savon ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon Finnpulp Oy:n Kuopion biotuotehtaan ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (YVA-selostus). Yhteysviranomaisen lausunnossa otetaan kantaa YVA-menettelyssä tehtyjen arviointien riittävyyteen ja täydennystarpeisiin.

ELY-keskuksen näkemyksen mukaan Finnpulpin Kuopion biotuotetehtaan YVA-selostus ja hankkeen YVA-menettely täyttävät lainsäädännön vaatimukset. YVA-selostusta voidaan monilta osin pitää laadukkaana ja – mikä tärkeintä – osallisten ja tulevien päätöksentekijöiden on YVA-selostuksen perusteella mahdollista saada hyvä kokonaiskuva tehtaan vaikutuksista. YVA-menettelyn pohjalta hankkeen vaikutuksiin jää epävarmuuksia, jotka on kuitenkin mahdollista tutkia lupa- ja hyväksymismenettelyjen yhteydessä toteutettavilla lisäselvityksillä. ELY-keskus edellyttääkin erityisesti hankkeen vesistö- ja meluvaikutusten arviointeja täydennettäväksi ja tarkennettavaksi lupavaiheessa.

ELY-keskuksen näkemys hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista

YVA-selostus osoittaa, että hankkeesta aiheutuisi selvästi havaittavia ympäristövaikutuksia. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan tehtaan toiminta lisäisi merkittävimmin vesistökuormitusta, lähialueen melutasoja sekä päästöjä ilmaan. Lisäksi tehtaalla käytettävistä kemikaaleista johtuva, kemikaalilaitosten onnettomuusriskeihin liittyvä, Seveso III -direktiivin mukainen konsultointivyöhyke vaikuttaisi tulevaisuuden maankäyttöön lähialueella.

Finnpulp Oy on YVA-menettelyssä tehtyjen arviointien pohjalta todennut hankkeensa toteuttamiskelpoiseksi. ELY-keskuksen näkemykseen mukaan tehtaan kokoluokasta ja aiotusta sijaintipaikasta johtuen YVA-selostuksessa esitettyihin vaikutusarviointeihin jää kuitenkin joitakin sellaisia huomattavia epävarmuustekijöitä, jotka ehdottomasti vielä edellyttävät täydentävää vaikutusarviointia ennen ympäristöluvan hakemista ja asemakaavan hyväksymistä. Ilman täydentäviä arviointeja hankkeelle ei ELY-keskuksen näkemyksen mukaan tulisi myöntää toteuttamislupaa varovaisuusperiaate huomioon ottaen. Keskeiset epävarmuudet liittyvät hankkeen vesistö- ja meluvaikutuksiin.

ELY-keskuksen näkemys keskeisistä täydennystarpeista

ELY-keskus kiinnittää huomioita siihen, että tehtaan vesistökuormitus tulisi toiminnan kokoluokasta johtuen olemaan huomattavan suurta, vaikka toiminnassa kaikilta osin noudatettaisiin parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT). Tämän vuoksi ELY-keskus edellyttää mm. täydentävää suunnittelua jätevesien puhdistamisesta jätevesikuormituksen pienentämiseksi. Tämän lisäksi ELY-keskus edellyttää vesistövaikutusten arviointia täydennettäväksi ja tarkennettavaksi erityisesti päätelmien pohjana olevien laskelmien epävarmuustarkastelulla ja eri kuormitustekijöiden yhteisvaikutusten arvioinnilla. Täydentävää arviointia vaaditaan myös hankkeen vaikutuksista Kuopion Veden vedenhankintaan sekä hankkeen vaikutuksista vesistön eri käyttömahdollisuuksien kannalta.

YVA-selostus osoittaa, että hanke lisäisi etenkin lähialueen melutasoja. Tämän vuoksi ELY-keskus edellyttääkin meluntorjuntasuunnitelmaa haittavaikutuksien ehkäisemiseksi. Meluntorjuntasuunnitelma on tehtävä ennen ympäristölupahakemuksen jättämistä ja siten, että se on käytössä myös asemakaavasta päätettäessä. Meluntorjuntasuunnitelman pohjalta myös YVA-vaiheessa tehty meluarviointi on vielä päivitettävä. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan suunnittelussa tulisi tavoitella valtioneuvoston päätöksen mukaisia melutason alempia ohjearvoja, koska lähialueella on myös loma-asutusta.

Lisäksi ELY:n näkemyksen mukaan jo asemakaavoitusvaiheessa on asianmukaiseen turvallisuusselvitykseen perusten tehtävä tarkempaa arviointia hankkeen vaikutuksista lähialueen nykyisen ja tulevan maankäytön näkökulmasta.

ELY-keskus katsoo, että Finnpulpilta vaaditut täydennykset ovat kohtuullisia hankkeen kokoluokka huomioiden ja ne on toteutettavissa lupa- ja hyväksymismenettelyjen yhteydessä tehtävillä lisäselvityksillä.

ELY-keskuksen näkemys jatkosuunnittelun lähtökohdista

Hankkeen toteuttamisesta ei päätetä YVA-menettelyssä, vaan toteutumisen edellytykset ratkaistaan vasta myöhemmin eri lakien mukaisten lupa- ja hyväksymismenettelyjen yhteydessä. ELY-keskus kuitenkin korostaa, että parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) mahdollistamia minimirajoja voidaan jo lähtökohtaisesti pitää tehtaan toteuttamiskelpoisuuden edellytyksenä. Vesistövaikutusten kohdalla jatkosuunnittelussa ja päätöksenteossa on kuitenkin BAT-tarkastelujen lisäksi kiinnitettävä huomioita myös Kallaveden kykyyn ottaa vastaan tehtaan jätevesistä aiheutuvaa lisäkuormitusta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että suunnittelussa ei tule tavoitella pelkästään BAT:n vaihteluvälin alarajoja, vaan tarpeen vaatiessa myös niiden alittamista.

Yhteysviranomaisen lausunnon nähtävilläolo

ELY-keskukselle toimitettiin YVA-selostuksesta yhteensä 47 lausuntoa ja mielipidettä. Yhteenveto toimitetuista kannanotoista on liitetty yhteysviranomaisen lausuntoon. Yhteysviranomaisen lausunto on luettavissa verkossa osoitteessa www.ymparisto.fi/finnpulpyva. Tämän lisäksi lausunto ja YVA-selostus ovat nähtävillä 8.3.2016 – 11.5.2016 Kuopion valtuusto-virastotalolla (Suokatu 42), Siilinjärven kunnanvirastossa (Kasurilantie 1) sekä Pohjois-Savon ELY-keskuksessa (Kallanranta 11, Kuopio).

Lisätietoja

Ylitarkastaja Juha Perho, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 0295 026 836, juha.perho(at)ely-keskus.fi

Johtaja Jari Mutanen, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 0295 026 830, jari.mutanen(at)ely-keskus.fi


Regional information