Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Betalningen av EU-stöd till strukturfondsprojekt framskrider i rask takt i Västra Finland (Västra Finland)

År 2016 har det betalats sammanlagt 23 miljoner euro i EU-stöd till projektägare på Västra Finlands område. Av denna summa kommer 10 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och 13 miljoner euro från Europeiska socialfonden. År 2015 betalade NTM-centralen i Mellersta Finland sammanlagt ut 3,5 miljoner euro i strukturfondsmedel inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde. Det betyder att ifjol kunde man betala ut ett sexfaldigt belopp jämfört med föregående år.

Sett enligt landskap fördelade sig de utbetalda beloppen enligt följande:

  • Södra Österbotten 1,3 mn €
  • Mellersta Finland 6,3 mn €
  • Mellersta Österbotten 4,5 mn €
  • Birkaland 1,9 mn €
  • Österbotten 1,2 mn €
  • Satakunta 2,3 mn €
  • Egentliga Finland 1,8 mn €

Dessutom betalades 3,4 miljoner euro till riksomfattande ESF-projekt.

 –  Skillnaderna i de betalda stödbeloppen beror delvis på att landskapens projektanslag är olika stora, konstaterar betalningsexpert Mari Sjövall från NTM-centralen i Mellersta Finland. Det finns också skillnader i när projekten har inlett sin verksamhet.

Av stödet till Mellersta Österbotten gick största delen till företagsutveckling. I Mellersta Finland och Birkaland utgjorde den andelen hälften av stödbeloppet. I Egentliga Finland betalades endast 13 % av EU-stöden till företagsprojekt. Däremot betalades särskilt många nationella företagsstöd i Egentliga Finland.

För Västra Finlands del koncentrerades förvaltningen av strukturfonderna till NTM-centralen i Mellersta Finland vid ingången av år 2014. Förutom ERUF- och ESF-projekt förvaltar NTM-centralen i Mellersta Finland också de nationella företagsstöden på Västra Finlands område.

Ytterligare upplysningar:        
Jukka T. Raivio, chef för betalnings- och kontrollenheten, tfn 0400 679 476


Regional information