Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Etelä-Savon ELY-keskus antoi päätöksen Savonlinnan kirjastotalon suojeluasiassa (Etelä-Savon ELY-keskus)

Etelä-Savon ELY-keskuksen 19.12.2013 antaman päätöksen mukaan Savonlinnan kaupungin 1. kaupunginosan korttelin 18 tontilla 11 olevaa kirjastorakennusta ja Nälkälinnanmäen puistoa ei suojella rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla.

Suojeluesitys tuli vireille 13.9.2012 Nälkälinnanmäki-Seura ry:n aloitteesta. Savonlinnan kaupunki on lausunnossaan vastustanut suojelua ko. lain nojalla.

ELY-keskuksen päätöksen perusteluissa todetaan, että rakennusperintöä suojellaan asemakaava-alueella pääsääntöisesti maankäyttö- ja rakennuslain nojalla asemakaavassa. Asemakaava-alueella voidaan rakennusperintöä suojella rakennusperintölain 2 §:n 3 momentin mukaan vain, jos kohteella on 1. valtakunnallista merkitystä, jos 2. kohteen säilymistä tai suojelua ei voida turvata maankäyttö- ja rakennuslailla ja sen nojalla annetuilla säännöksillä tai määräyksillä, tai jos 3. kohteen suojeluun lain rakennusperinnön suojelemisesta mukaisesti on erityisiä syitä asemakaavoitustilanteen vuoksi.

Savonlinnan kirjastotalolla ja Nälkälinnanmäen puistolla on rakennusperintölain 3 §:n tarkoittamaa merkitystä rakennushistorian ja rakennustaiteen kannalta. Tämä merkitys on Museoviraston käsityksen mukaan paikallinen. Kirjastotalo ja sen puisto on edustava esimerkki kulttuuripolitiikasta, kulttuurilaitosten infrastruktuurin rakentamisesta ja aikakautensa uudistuvasta kirjastoarkkitehtuurista. Puistolla on erityisiä ympäristöarvoja historiallisen kerroksisuuden kannalta kaupungin ensimmäiseksi julkiseksi puistoksi istutettuna puistona ja kirjastorakennuksen viherympäristönä. Kirjastotalolla ja sen puistolla ei ole valtakunnallista merkitystä.

Museovirasto on katsonut, että suojelun tarve kohdistuu rakennuksen asemaan ympäristössään sekä ulkoasun ja tilajaon keskeisten ominaispiirteiden säilyttämiseen. Näiden säilyttämiseen on maankäyttö- ja rakennuslain keinovalikoima riittävä.

Asemakaavatilanteesta johtuvana erityisenä syynä voidaan lain esitöiden mukaan pitää esimerkiksi kaavoituksen viivästymistä joko kunnan ottaman kannan tai kaavoituksen resurssien vuoksi niin, että rakennuksen purkaminen tai ajan kulumisesta johtuva kunnon rappeutuminen uhkaavat. Asemakaavamuutos alueella on käynnistetty ja vireillä. ELY-keskus katsoo, ettei myöskään 3-kohdan tarkoittamia erityisiä syitä ole. Nykyisessä asemakaavoitustilanteessa rakennusperintölaki ei sovellu kirjastotalon ja sen puiston suojelemiseen.

Asianosaisten on mahdollista valittaa Etelä-Savon ELY-keskuksen päätöksestä ympäristöministeriöön.

Lisätiedot:

Arkkitehti Kirsti Kovanen, puh. 029 502 4193, kirsti.kovanen(at)ely-keskus.fi (20.12. ja 30.12.2013 lähtien)

Ympäristölakimies Paula Vesterinen, puh 029 502 4210 ja sähköposti paula.vesterinen(at)ely-keskus (7.1.2014 lähtien)


Regional information