Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett utlåtande om MKB-beskrivningen för Vasa hamnväg (landskapen i Österbotten)

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens ansvarsområde för trafik och infrastruktur överlät 5.1.2017 till NTM-centralen i Södra Österbottens ansvarsområde för miljö och naturresurser en miljökonsekvensbeskrivning, i vilken bedöms miljökonsekvenserna av de olika genomföringsalternativen för Vasa Hamnväg och utvecklingen av det nuvarande vägnätet.

Sammanlagt 16 utlåtanden och 15 åsikter lämnades in om MKB-beskrivningen. NTM-centralen gav utlåtande om beskrivningen 10.5.2017. NTM-centralen anser att MKB-beskrivningen är tillräcklig, men framförde dock att det skulle ha varit motiverat att beakta planläggningen och målen för den bättre i förhållande till projektet. I MKB-beskrivningen borde även i nödvändig utsträckning ha framförts en utredning om projektets och projektalternativens genomförbarhet samt en bedömning av eventuella miljöolyckor inklusive deras följder såsom även förutsätts i MKB-förordningen. Eventuell samverkan mellan olika projekt bedöms knapphändigt. Det är viktigt att vägsträckningen och genomföringssätten planeras så att de skadliga konsekvenserna minimeras.

Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning i detta projekt avslutas i och med kontaktmyndighetens utlåtande. Av tillståndsbeslutet för projektet eller av annat därmed jämförbart beslut bör det framgå hur bedömningsbeskrivningen och kontaktmyndighetens utlåtande om den har beaktats. MKB-beskrivningen och NTM-centralens utlåtande finns i sin helhet på adress:

www.miljo.fi/vasahamnvagMKB

Mer information:

  • Överinspektör Päivi Saari, tfn 0295 028 031

Regional information