Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

NTM-centralen i Södra Österbottens utlåtande om Keliber Oy:s miljökonsekvensbedömningsprogram över produktionsanläggningen i Kalavesi, Kaustby (Landskapen i Österbotten)

Keliber Oy lämnade in ett program för miljökonsekvensbedömning (MKB) över den planerade produktionsanläggningen i Kalavesi i Kaustby. Syftet är att i produktionsanläggningen anrika och förädla på årsbasis 600 000 ton malm som utvinns ur bolagets malmbrott.  Av malmen tillverkas ca 150 000 t/a spodumenkoncentrat och den planerade produktionskapaciteten för slutprodukten litiumkarbonat är 12 000 t/a. Litiumkarbonat används som råmaterial bl.a. i batteriindustrin. I samband med processen uppstår avfall och spillvatten, som man försöker utnyttja i mån av möjlighet.

Det lämnades in 15 utlåtanden och en åsikt. NTM-centralen gav sitt utlåtande om bedömningsprogrammet 7.4.2017. NTM-centralen konstaterade på basis av programmet att projektet ännu är i sitt inledande skede, men programmet täcker i tillräcklig omfattning de frågor som fordras enligt MKB-lagstiftningen. I miljökonsekvensbeskrivningen ska uppmärksamhet fästas vid hanteringen av vatten, d.v.s. tagandet av råvatten, ledning av spillvatten, klassificering av avfallsområden och tillräckliga botten- och skyddskonstruktioner på bassängområdena. Hur skadliga ämnen transporteras i vattendragen och jordmånen ska också utredas, likaså konsekvenserna för fiskerihushållningen. NTM-centralen betonade även jämförelsen av olika alternativ och noggrannare beskrivning av alternativen. Dessutom ska samverkningarna med bolagets malmbrott granskas, likaså beredskapen för olyckor och störningssituationer. Projektets miljökonsekvensbeskrivning uppskattas bli anhängig under försommaren. Bedömningsprogrammet och NTM-centralens utlåtande finns på webben:

Mer information:

  • Överinspektör Heli Rasimus, tfn 0295 027 432

Regional information