Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett utlåtande om MKB-beskrivningen för Jeppo Biogas Ab:s biogasanläggning i Jeppo (landskapen i Österbotten)

Jeppo Biogas Ab skickade 10.2.2017 en miljökonsekvensbeskrivning till NTM-centralen i Södra Österbotten, vilken gäller verksamheten vid biogasanläggningen i Jeppo i Nykarleby stad. Biogasanläggningen har för avsikt att utvidga verksamheten genom att öka mängden råmaterial som tas emot från 90 000 ton till 130 000 ton (alternativ 1) eller 150 000 ton (alternativ 2) per år och bygga de konstruktioner som behövs för biogasproduktionen så att de motsvarar utvidgningen. Vid anläggningen framställs biogas och gödselpreparat av organiskt råmaterial i en anaerobisk rötningsprocess. Biogasen används för att ersätta fossila bränslen i den närliggande fabriken, i anläggningens egen värmecentral, inom livsmedelsindustrin och vid det offentliga tankningsstället för gasbilar som ligger i närheten av anläggningsområdet. Den näringshaltiga rötningsresten återvinns som gödselmedel och som jordförbättringsmedel. Slutprodukten kan även användas inom ekoodling.

Sammanlagt 5 utlåtanden lämnades in om MKB-beskrivningen, dock inga åsikter. NTM-centralen gav utlåtande om bedömningsbeskrivningen 22.5.2017. NTM-centralen anser att bedömningsbeskrivningen är tillräcklig. I den fortsatta planeringen av projektet bör dock särskild uppmärksamhet fästas bl.a. på att förebygga luktolägenheter från verksamheten, på trafiken och vattendragspåverkan. MKB-beskrivningen och NTM-centralens utlåtande i sin helhet finns på adress

www.miljo.fi/jeppobiogasMKB

Mer information:

  • Miljöskyddschef Päivi Kentala, tfn 0295 027 828

Regional information