Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus hakee muutosta Seinäjärven säännöstelyyn (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Alavuden ja Virtain kaupunkien alueella sijaitsevan Seinäjärven säännöstelyn muutoksen ja vesistöön kohdistuvan kuormituksen vähentämisen sisältävä kunnostussuunnitelma on valmistunut Seinäjärven osakaskunnan, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja paikallisen hanketoimikunnan yhteistyönä. ELY-keskus toimittaa tällä viikolla säännöstelyn muutosta koskevan lupahakemuksen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon. Muutoksen tavoitteena on parantaa järven virkistyskäyttömahdollisuuksia ja vesistön tilaa.

Seinäjärveä on säännöstelty vuodesta 1957 lähtien ja säännöstelyluvan haltija on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Säännöstelyn tavoitteena on viime vuosikymmeninä ollut tulvariskien vähentäminen Seinäjärvellä ja sen alapuolisessa Kyrönjoessa. Nykyisten lupaehtojen mukainen säännöstely Seinäjärvellä on osoittautunut haasteelliseksi varsinkin vähälumisina talvina.  Luvassa määrätty vedenpinnan keväinen lasku on niin suuri, ettei järveä välttämättä saada tavoitetasolle kevään sulamisvesien avulla. Kesäaikainen vedenkorkeuden alennus on aiheuttanut matalien rantojen ruohottumista ja virkistyskäyttömahdollisuuksien heikkenemistä. Muutos on suunniteltu alueen ranta-asukkaiden aloitteesta.

Säännöstelyn lupaehtoihin haetaan muutosta siten, että Seinäjärven kevätaikaista vedenpinnan laskua pienennetään ja loppukesän vähittäisestä vedenpinnan laskusta luovutaan. Tavoitteena on parantaa virkistyskäyttöarvoa kesäaikaisen vedenkorkeuden kasvun myötä ja saada voimaan lupaehdot, joiden noudattaminen on mahdollista myös muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa. Nykyisen säännöstelyluvan haltijana Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus toimii myös uuden luvan hakijana. Seinäjärven ulkoisen kuormituksen pienentämiseksi ja järven vedenlaadun parantamiseksi kunnostussuunnitelmassa on esitetty kahden kosteikon, kahden pintavalutuskentän ja kahden laskeutusaltaan rakentamista sekä Paukajoen suuosan ruoppausta. Näiden toimenpiteiden toteutuksesta vastaavat paikallinen työryhmä, ja ELY-keskus avustaa toimenpiteitä määrärahojensa puitteissa.

Lisätietoja:

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus: 

  • Lupahakemus: Insinööri Mika Savolainen, puh. 0295 028 020
  • Seinäjärven säännöstely: Vanhempi insinööri Katja Haukilehto, puh. 0295 027 794

Seinäjärven osakaskunta:

  • Mika Koskinen, puh. 0400 488 035

Regional information