Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Trafiksäkerhetsplanen för ELY-centralen i Södra Österbotten framför åtgärder för att uppnå nationella trafiksäkerhetsmålsättningar  (ELY-centralen i Södra Österbotten)

Den regionala trafiksäkerhetsplanen för ELY-centralen i Södra Österbotten omfattar landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten. Trafiksäkerhetsplanen har utarbetats med hänsyn till de regionala särdragen, omgivningen samt nuläget. I trafiksäkerhetsplanen beskrivs nuläget beträffande trafiksäkerheten i de tre landskapen samt den omgivning som påverkar. Utifrån beskrivningen av nuläget har man i planen uppsatt en långsiktig vision för trafiksäkerhetsarbetet i regionen och satt mål för minskning av antalet döds- och personskadeolyckor fram till år 2020.

Målen styr det praktiska trafiksäkerhetsarbetet via ett åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet innehåller fyra prioriterade områden; 1) organisera och aktivera trafiksäkerhetsarbetet, 2) minska riskbeteendet i trafiken, 3) utöka andelen hållbara färdsätt och 4) säkerhetsaspekten ska styra verksamheten.

Varje prioriterat område är ytterligare indelat i åtgärdshelheter. Åtgärdsprogrammet omsätts i praktiskt arbete genom en verksamhetsmodell för trafiksäkerhetssamarbetet, som samtidigt klarlägger arbetsfördelningen och ansvaret mellan de olika aktörerna (ELY-centralen, landskapet, regionen, kommunen). För att stöda genomförandet av åtgärderna och uppnåendet av målen har man tagit fram uppföljningsmätare.

Trafiksäkerhet är summan av flera faktorer. Trafikmiljön gör det möjligt att färdas tryggt, men attityder och val är mest avgörande. Som mål för trafiksäkerheten har man satt en 0-vision, och enligt den behöver ingen dö eller skadas allvarligt i trafiken. I praktiken innebär målet att antalet trafikdöda halveras och att antalet skadade minskar avsevärt före 2020. I förhållande till nuläget är målet utmanande och förutsätter att alla aktörer förbinder sig att målmedvetet främja trafiksäkerhetsmålen.

En viktig sak när det gäller trafiksäkerhetsarbetet i ELY-centralens område är att identifiera potentialen och utmaningarna för trygga och hållbara resor i respektive landskap. Ett klart organiserat trafiksäkerhetsarbete gör det möjligt att nå alla som färdas och att påverka riskbeteendet, vilket är nyckeln till att nå säkerhetsmålet.

Nationell säkerhetsplan för vägtrafiken

Trafiksäkerhetsdelegationens nationella säkerhetsplan för vägtrafiken innehåller centrala åtgärder för trafiksäkerhetsarbetet fram till slutet av år 2014 och målsättningar till år 2020. Trafiksäkerhetsplanens målsätt-ningar är att halvera antalet dödsoffer på vägarna till år 2020 och att minska antalet skadade i trafiken med en fjärdedel jämfört med nivån år 2010. Regionala trafiksäkerhetsplaner framför åtgärder för att uppnå den nationella trafiksäkerhetsplanens målsättningar.

ELY-centralens trafiksäkerhetsgrupp har låtit uppgöra trafiksäkerhets-planen. Heljä Aarnikko och Anna Korpinen från Sito Oy har svarat för uppgörandet.

http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/liikenneturvallisuussuunnitelmat

För ytterligare information:

  • Kjell Lind
    Ttrafiksäkerhetsexpert
    ELY-centralen i Södra Österbotten
    Tfn 0295 027 734
    [email protected]

 

   

 

 


Regional information