Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

NTM-centralen i Södra Österbottens utlåtande om detaljplanen för Brändö Sund (Österbotten)

Påttska reningsverket, som är viktigt för hela regionen, ligger vid Brändö Sund. I reningsverkets närhet uppstår emellanåt lukt, som har kartlagts med en fältstudie. Av undersökningen framkommer att den sammanlagda luktprocenten överskrider de tillåtna föreskrifterna på Rahkolas, lotsstationens och Tvålfabrikens område. Dessutom finns en viss risk för explosioner i reningsverkets slambyggnad. NTM-centralens åsikt är att detaljplanen borde utarbetas så att man skapar förutsättningar för en hälsosam, trygg och trivsam livsmiljö. Planen borde inte godkännas om det inte är helt säkerställt att avståndet mellan de explosiva byggnaderna och de närmaste bostadsbyggnaderna är tryggt. Detta har även räddningsverket påtalat. Nytt bostadsbyggande borde inte heller anvisas på området före man kan påvisa att inga luktolägenheter förekommer.

Vasa torde vara den enda staden i Finland, där bosättning finns så nära ett reningsverks slamhantering. För att minska på lukterna har man undersökt möjligheterna att täcka över de öppna bassängerna och bygga en slamledning från reningsverket till Stormossen, men båda alternativen har visat sig vara olönsamma. I vattentjänstplanen för Vasaregionen har man med sikte på år 2030 föreslagit att det byggs ett nytt reningsverk för hela regionen på Stormossens område.

Rahkolas gamla maskinverkstäder och Brändö lotsstation hör till en byggd kulturmiljö av riksintresse. De tillhör den hamn- och sjöfartstradition som började vid Brändö Sund redan i slutet på 1700-talet och till vilken också hör en tidig industrihistoria, som uppkom efter Vasa brand. I detaljplanen för Brändö Sund är de här byggnaderna rättmätigt skyddade.

Gamla Tvålfabrikens område hör också till Vasas och landskapets industrihistoria. I inventeringen, som gjorts upp för detaljplaneringen, har Tvålfabriken värderats som historiskt, byggnadshistoriskt och landskapsmässigt värdefull. Med stöd av en konditionsgranskning har fabriksbyggnaden emellertid ansetts vara rivningsduglig. Man har också undersökt skadliga ämnen i byggnadens stomme och konstaterat att inga större rivnings- eller omändringsarbeten förutsätts med anledning av dem. Med tanke på de delvis motsägelsefulla resultaten i båda undersökningarna och att konditionsgranskningen har utförts på uppdrag av privata markägare och en byggnadsfirma, anser NTM-centralen att staden borde beställa en ny konditionsgranskning.

Mer information:

  • Arkitekt Eva-Sund-Knuuttila, tfn 0295 027 943

Regional information