Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Specialunderstöd för utveckling av nya inhemska fiskeriprodukter - ansökningsförfarandet för viss tid är öppet 15.3-30.4.2021

Syftet med understödet är att öka användningen av sådana inhemska fiskar som kan fiskas på ett hållbart sätt eller där en betydande del av fångsten används för annat än livsmedel. Sådana fiskarter är i synnerhet strömming, vassbuk, nors, karpfiskar och siklöja.

Ansökan om understöd lämnas in enligt företagets hemort hos NTM-centralen antingen i Egentliga Finland, Norra Savolax eller i Lappland.

I understöd kan beviljas företag som är verksamma i Fastlandsfinland till högst 50 % av de stödberättigade kostnaderna, dock högst 200 000 euro. Totalt har 1 miljon euro avsatts för finansiering.

Närmare ansökningsanvisningar och elektroniska ansökningsblanketter publiceras 15.3.2021.

Ansökan om understöd

Läs mer