Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

NTM-centralernas riktlinjer för företagsfinansiering har uppdaterats 2022

NTM-centralernas riktlinjer för företagsfinansiering har uppdaterats för den nya programperioden Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027. NTM-centralernas företagsfinansiering är statsunderstöd som enligt prövning beviljas för utvecklande av företag.

Finansieringen styrs av nationell och EU-lagstiftning, EU-programmet och NTM-centralernas resultatmål. Varje storområde har formulerat riktlinjer som preciserar principerna för finansieringen. På landskapsnivå styrs arbetet för regionutveckling av landskapsprogrammen.

I fyra storområden – Södra Finland, Östra Finland, Västra Finland och Norra Finland – finansierar NTM-centralerna inom ramen för nätverket Team Finland projekt som främjar tillväxt och internationalisering i små och medelstora företag.

NTM-centralerna utnyttjar främst EU:s programmedel för sin finansiering. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) är en fond för kohesionspolitik i Europa. Målet är utjämnade skillnader i utveckling mellan länder och regioner, livskraft, förbättrad sysselsättning, hållbar tillväxt och ökad konkurrenskraft.
Understöd beviljas som stöd för tillväxt och förnyelse i företagen. Stöd kan riktas också till projekt som syftar till cirkulär ekonomi, energieffektivitet och digitalisering.

Information om ansökningsförfarandet för de olika insatsområdena publiceras på webbsajten rakennerahastot.fi.

Ta reda på vilka understöd som har utlysts för ansökan (rakennerahastot.fi)

Läs mer: