Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

ELY-keskusten ympäristölupavalvonta muuttui maksulliseksi (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

1.9.2014 voimaan tulleessa uudessa ympäristönsuojelulaissa laajennettiin valtion elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) sekä kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten mahdollisuuksia periä suoritteistaan maksuja.

Aiemmin maksuja on peritty lähinnä lupahakemusten ja ilmoitusten käsittelystä, mutta uudessa laissa maksullisuus koskee myös valvontaa. Lakiin perustuva, 1.1.2015 voimaan tullut valtioneuvoston maksuasetus säätää käytännössä, mitkä ELY-keskusten, KEHA-keskuksen ja TE-toimistojen suoritteet ovat maksullisia ja millä perusteilla hinnoittelu tehdään.

Käytännössä uusia maksullisia suoritteita ovat luvanvaraisen ja rekisteröitävän toiminnan määräaikaistarkastukset, muu ohjelmaan perustuva säännöllinen valvonta, tarkastus onnettomuus-, haitta- ja rikkomustilanteissa sekä kiellon tai määräyksen noudattamisen valvonta tai toiminnan keskeyttämisen valvonta.

Valvottavat laitokset kolmessa hintaryhmässä – laskutus alkaa piakkoin

Asetuksen mukaan valvottavat laitokset jaetaan kolmeen eri ryhmään niiden toiminnan laajuuden ja valvontaan käytettävän työmäärän perusteella. Kunkin laitoksen vaatimat valvontatoimenpiteet jaetaan edelleen laajoihin ja suppeisiin.

Maksu määräytyy valvontaan kuluvan työajan mukaan, eikä se ylitä aiheutuvia kokonais­kustannuksia.  Esimerkiksi maksu toiminnanharjoittajan vuosiraportin tarkastamisesta on 730, 545, 145 tai 50 euroa laitoksen koosta tai tarkastuksen laajuudesta riippuen. Maksu ELY-keskuksen valvontaohjelmaan perustuvasta määräaikaistarkastuksesta on vastaavasti 655–1270 euroa.

Alle 10 hengen ja alle 2 miljoonan euron vuosiliikevaihdolla tai taseella toimivien mikroyritysten taloudellista taakkaa helpotetaan laissa säädetyillä 25 % alemmilla maksuilla.

Ensimmäisiä laskuja valvontasuoritteista lähetetään toiminnanharjoittajille lokakuusta 2015 alkaen, vaikka valvontasuorite olisikin tuotettu jo aiemmin vuonna 2015. Syynä viiveeseen on maksujen muodostamiseen ja käsittelyyn käytetyn tietojärjestelmän ennakoitua työläämpi laajentaminen ja muuttaminen. Viivästys koskee kaikkia ELY-keskuksia.

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue valvoo 317 ympäristölupavelvollisen laitoksen toimintaa (tilanne tammikuussa 2015). Keskeisimpiä valvottavia toimialoja ovat energiantuotanto, puunjalostusteollisuus, kemianteollisuus, metalliteollisuus, jätevedenpuhdistamot, jätteenkäsittely, satamat, turvetuotanto, eläinsuojat sekä kalankasvatus. Jokaiselle valvottavalle laitokselle on nimetty vastuuvalvoja.

Vuosi- ja osavuosiraporttien tarkastusmaksujen laskuttaminen aloitetaan loka-marraskuun vaihteessa. Seuraavaksi laskutetaan ELY-keskuksen v. 2015 tekemistä valvontaohjelman mukaisista määräaikais- ja muista tarkastuskäynneistä. Laskut lähetetään asiakkaille kehittämis- ja hallintokeskuksesta (KEHA). Kaakkois-Suomen ELY-keskus tekee tänä vuonna noin 65 maksullista valvontaohjelmaan perustuvaa määräaikaistarkastusta.

Myös kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten valvontasuoritteista voidaan periä maksuja, joiden perusteet määrätään kussakin kunnassa itsenäisesti. Maksut eivät saa kuitenkaan ylittää suoritteen tuottamisesta kunnalle aiheutuvia kokonaiskustannuksia.

Ympäristölupien valvonta - Kaakkois-Suomi (ymparisto.fi)

Lisätietoja:

Ympäristönsuojelupäällikkö Jaakko Vesivalo, p. 0295 029 298

Yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi


Regional information