Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

ELY-keskusten lausunto valtion väyläverkon investointiohjelmaan

Väylävirasto on pyytänyt ELY-keskuksilta lausuntoa valtion väyläverkon vuosien 2022-2029 investointiohjelman luonnokseen. Investointiohjelma on osa valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman (Liikenne 12) toimeenpanoa.

ELY-keskukset ovat osallistuneet hyvän vuoropuhelun kautta Väyläviraston koordinoimaan investointiohjelman laadintaan. Annettu lausunto (liitteenä ohessa) on ELY-keskusten yhteinen näkemys sille, miten investointiohjelma tulisi vaikuttamaan ELY-keskusten vastuulla olevaan tienpitoon ja laajemmin ELY-keskusten toimintaan. Lausunnossa ei oteta kantaa yksittäisiin hankkeisiin.

ELY-keskukset näkevät, että investointiohjelma tukee hyvin valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman (Liikenne 12) tavoitteiden saavuttamista.  Haasteena kuitenkin nähdään valtiontalouden kehyksiin julkisen talouden suunnitelmassa perustuva rahoituksen niukkuus. Valtion maantieverkolla on huomattavasti enemmän kehittämis- ja parantamistarpeita kuin mihin suunnitelman mukaisella rahoituskehityksellä pystytään vastaamaan.

Osin jää myös epäselväksi, mikä investointiohjelman suhde on muihin rahoitusta ohjaaviin prosesseihin, kuten kaupunkiseutujen ja valtion välillä laadittaviin maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) -sopimuksiin.  

Yhteisessä lausunnossa korostetaan, että investointiohjelmaan sisältyvien pienten hankkeiden osalta päätöksenteko olisi perusteltua tehdä parhaan paikallistuntemuksen vuoksi alueilla ELY-keskusten toimesta osana perusväylänpidon ohjelmaa.

ELY-keskukset kiittävät mahdollisuudesta lausua väyläverkon investointiohjelmasta ja pitävät tärkeänä, että ELY-keskukset ovat mukana valmistelussa myös jatkossa tuoden mukanaan vahvan alueellisen asiantuntemuksensa.

ELY-keskusten lausunto Valtion väyläverkon investointiohjelmasta 2022-2029 (pdf)