Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

NTM-centralen övervakar den miljötillståndspliktiga verksamheten vid avloppsreningsverket på fastigheten Siikajärvivägen 88-90 (NTM-cetralen i Nyland)

På fastigheten Siikajärvivägen 88-90 i Esbo har det sedan början av oktober funnits en förläggning för asylsökande. Fastigheten har ett eget avloppsreningsverk som har miljötillstånd. NTM-centralen övervakar miljötillståndet.

På grund av avloppsreningsverkets verksamhet har NTM-centralen i november-december blivit kontaktad flera gånger av oroade grannar och områdets invånarföreningar. När reningsverket inledde sin verksamhet i oktober, följde verksamheten inte miljötillståndet – NTM-centralen bad då polisen i Västra Nyland att undersöka det tillståndsstridiga utsläppet. Sedan ingången av november har reningsverket på basis av provtagningen fungerat i enlighet med tillståndet.

Till NTM-centralen i Nyland har i november-december kommit ett flertal ansökningar om förvaltningstvång med yrkanden på att inkvarteringsverksamheten ska avbrytas. Som grund för yrkandena anges den bristfälliga hanteringen av avloppsvatten. Med sitt beslut av 15.12.2015 har NTM-centralen i Nyland lämnat 23 ansökningar om förvaltningstvång utan prövning, eftersom de som inlett ärendet inte är parter i ärendet på det sätt som förutsätts i miljöskyddslagen.

Rätten att inleda ärenden har utretts för två invånarföreningar och behandlingen av deras ansökningar fortsätter. När det gäller dessa två ansökningar har verksamhetsidkaren beretts tillfälle att ge ett bemötande och miljöskyddsnämnden i Esbo har blivit ombedd att ge ett utlåtande om ansökningarna. Tidsfristerna för bemötandet och utlåtandet går ut vid utgången av januari. Efter det fattar NTM-centralen ett överklagbart beslut i ärendet.

Läs mera: Avloppsreningsverkets miljötillstånd och bestämmelser som gäller miljötillståndet

  • Satu Lyytikäinen 0295 021 430
  • Ari Kangas 0295 021 401

Regional information