Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

ELY-keskus on arvioinut Hollolan Korkeamäen kiviainestoiminnan YVAn riittävyyden (Hämeen ELY-keskus)

Rudus Oy:n Hollolan Korkeamäen alueelle suunnitteleman kiviainestoiminnan ympäristövaikutusten arviointi on ollut riittävää edellyttäen, että hankkeen jatkosuunnittelussa täydennetään joitakin seikkoja. Täydennystarpeita on muun muassa hankkeen ihmisiin kohdistuvien vaikutusten, kuten melu-, tärinä- ja liikenneturvallisuusvaikutusten arvioinnissa, Hämeen ELY-keskus toteaa hankkeesta vastaavalle Rudus Oy:lle antamassaan yhteysviranomaisen lausunnossa.

Tärinävaikutuksia pitää arvioida YVA-selostuksessa esitettyä laajemmalla alueella

ELY-keskus edellyttää, että hankkeen jatkosuunnittelun yhteydessä erityisesti tärinävaikutusten arviointia täydennetään siten, että vaikutukset arvioidaan YVA-selostuksessa esitettyä laajemmalla alueella. Jotta melun, tärinän ja pölyämisen vaikutukset voitaisiin minimoida, pitää hankkeen jatkosuunnittelun edetessä käyttää lisäksi parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa.  Liikenneturvallisuuden parantaminen edellyttää alustavasti suunnitellun Nuuttilantien liittymäjärjestelyn toteuttamista. Hankealueen lähiympäristössä on talousvesikäytössä olevia yksityiskaivoja, joiden vedenlaatua ja antoisuutta tulee säännöllisesti seurata.

Kiviainestoiminta jatkuisi laajimman vaihtoehdon toteutuessa useita vuosikymmeniä

Rudus Oy:lle on myönnetty ensimmäisen kerran kiviaineksen ottolupa vuonna 2003; nykyisin alueelta otettava kiviainesmäärä on ollut keskimäärin 200 000 tonnia vuodessa. Tällä hetkellä vuoteen 2022 voimassa olevan luvan mukaisen ottoalueen koko on noin 14 hehtaaria ja louhittava määrä noin 2 miljoonaa kiintokuutiometriä. YVA-menettelyssä tarkasteltiin hankkeen eri toteuttamisvaihtoehtoja suunnitelluissa laajennusvaihtoehdoissa. Laajimmassa VE 4-vaihtoehdossa louhinta-alueen koko olisi 30 hehtaaria ja louhittava määrä noin 10 miljoonaa kiintokuutiometriä. Lisäksi toiminta-alueelle suunnitellaan myös muita toimintoja, muun muassa kiviainesten kierrätystä ja lumenvastaanottoa. Hankkeen suunniteltu ajallinen ulottuvuus on pitkä: laajimmassa vaihtoehdossa louhinnan on ajateltu jatkuvan arviolta vuoteen 2065 asti ja sen jälkeen louhitun alueen täyttö arviolta vuoteen 2095 asti.

YVA-menettely päättyy

Ympäristövaikutusten arviointimenettely päättyy yhteysviranomaisen lausuntoon arviointiselostuksesta ja sen riittävyydestä. Hankkeen käsittely voi nyt edetä seuraaviin vaiheisiin. Hankkeelle tarvitaan ympäristölupa, maa-aineslupa, rakennuslupa sekä mahdollisesti rakennus- ja toimenpidelupa ja vesilain mukainen lupa.

Hanketta koskevasta lupapäätöksestä tai siihen rinnastettavasta muusta päätöksestä on käytävä ilmi, kuinka arviointiselostus ja siitä annettu yhteysviranomaisen lausunto on otettu huomioon.

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta tulee ymparisto.fi-verkkopalveluun hankkeen YVA-sivulle.

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija Markku Paananen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 167

Tiedotus

Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 173

Hankkeen YVA-sivu

 


Regional information