Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

NTM-centralen beviljade inga undantagstillstånd för skarvjakt i Oravais och Kristinestad (NTM-centralen i Södra Österbotten)

NTM-centralen har behandlat två beslut gällande skarvjakt, som har upphävts av Vasa förvaltningsdomstol. År 2013 beviljade NTM-centralen ett undantagstillstånd för skarvjakt i Oravais och Kristinestad. I Oravais hade även tillstånd för äggprickning ansökts, men tillstånd beviljades inte för att hindra störning som andra häckande fåglar skulle utsättas för. Vasa förvaltningsdomstol återförde tillståndet till NTM-centralen för ny behandling på grund av klagomål. Förvaltningsdomstolen ansåg att allvarliga skador på fiskbeståndet och fisket orsakade av storskarv inte var tillräckligt påvisbara i ansökan. Jakt på storskarv i Oravais har tidigare varit under behandling i högsta förvaltningsdomstolen. Även högsta förvaltningsdomstolen ansåg att utredningen var otillräcklig för att godkänna undantagstillstånd.

I den nya behandlingen av ärendet anskaffade NTM-centralen utlåtanden från bl.a. Finlands miljöcentral och vilt- och fiskeriforskningsinstitutet för ytterligare förklaring. Man fick i den nya behandlingen inte heller något klargörande som kan peka på att storskarvarna kan orsaka skada i sådan utsträckning att det finns förutsättningar för ett undantagstillstånd. Å andra sidan är det tvivelaktigt om en utsatt jakt har någon effekt på regleringen av Östersjöns skarvbestånd, eftersom en stor del av storskarvarna som rör sig i Österbotten under perioden för skarvjakt är individer som migrerar från ishavskusten.

Beviljande av undantag från fåglarnas fridlysningsbestämmelser förutsätter att villkoren enligt fågeldirektivet uppfylls. Lov kan beviljas av hänsyn till människors hälsa och säkerhet, flygsäkerhet, för att förhindra allvarlig skada på gröda, boskap, skog, fiske och vatten, för att skydda flora och fauna samt för forsknings- och utbildningsändamål. Beviljande av undantagslov är enligt fågeldirektivet den sista utvägen. Förutsättningen är att det inte finns någon annan lämplig lösning på problemet. Domstolen har genom rättspraxis slagit fast att villkoren för undantagslov ska tolkas restriktivt och att allmänna undersökningar av skador som fåglar åstadkommit inte kan anses vara tillräckliga. NTM-centralen ansåg att på grund av rättspraxis kan tillstånd inte beviljas.

Tillstånd som avviker från fåglarnas fridlysningsbestämmelser är från början av 2015 koncentrerade till NTM-centralen i Egentliga Finland. I fortsättningen ges beslut om tillståndsärenden gällande storskarv och mås huvudsakligen från Egentliga Finland.

Mer information ges av Leena Rinkineva-Kantola, tel. 0295 027 920 eller e-post fö[email protected]

Länk till beslut för Kristinestad (på finska)

Länk till beslut för Oravais


Regional information