Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

ELY-keskus antoi lausuntonsa luonnoksesta hallituksen esitykseen ympäristönsuojelulain muuttamisesta (Pohjois-Karjalan ELY-keskus)

Pohjois-Karjalan ELY-keskus antoi 13.5.2016 lausuntonsa haja-asutuksen talousjätevesien käsittelyä koskevaan ympäristönsuojelulain muutosesitykseen.

Ympäristönsuojelulain muutosehdotus koskee ennen vuotta 2004 rakennettuja talousjätevesien käsittelyjärjestelmiä. Ehdotuksen mukaisesti puhdistustehovaatimusten noudattaminen riippuu siitä, millaisella alueella kiinteistö sijaitsee ja toisaalta myös osin siitä, millaisia toimia kiinteistöillä tehdään.

Esityksessä ehdotettiin mm., että enintään 100 metrin etäisyydellä vesistöstä olevalla alueella ja vedenhankintakäytössä olevalla tai siihen soveltuvalla pohjavesialueella tulisi kiinteistökohtainen talousjätevesijärjestelmä muuttaa vastaamaan perustason puhdistusvaatimusta 31 lokakuuta 2019 mennessä.

ELY-keskus otti lausunnossaan kantaa siihen, että ko. 100 metrin alue vesistön keskiveden mukaiseen rantaviivaan tulisi määritellä mahdollisimman tarkasti siten, että se laskettaisiin siitä pisteestä, jossa osittain puhdistettuja (maapuhdistamot) tai puhdistettua jätevettä purkautuu maaperään tai ympäristöön. ELY-keskuksen mukaan tämä täsmentäisi kiinteistönomistajan velvollisuuksia ja helpottaisi viranomaisten, suunnittelijoiden ja neuvojien työtä.

Lisäksi ELY-keskus otti lausunnossaan kantaa siihen, että pohjavesialueiden ja ranta-alueiden ulkopuolisilla alueilla ehdotetun määräaikaan sidotun tehostamisajankohdan poistamisen ohella on  muistettava, että näilläkin alueilla on joka tapauksessa voimassa ympäristönsuojelulain 155 §:n mukainen jätevesien yleinen puhdistamisvelvollisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että jätevedet on johdettava ja käsiteltävä siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Kyseinen säännös on ollut voimassa ympäristönsuojelulain voimaantulosta lähtien.

Kokonaisuutena arvioiden ELY-keskus piti luonnosta pääosin onnistuneena ja siinä esitetyt muutokset kohtuullistavat säännöksiä tavoitteiden mukaisesti ympäristönsuojelusta kuitenkaan liikaa tinkimättä.

Lisätietoja

Vesitalousasiantuntija Ari Heiskanen, puh. 0295 026 177, ari.heiskanen(at)ely-keskus.fi


Regional information