Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

ELY-keskus antoi lausuntonsa Iin Pahkakosken tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (Pohjois-Pohjanmaa)

Yhteysviranomainen katsoo, että Iin Pahkakosken tuulivoimapuiston arviointiselostus on kokonaisuutena tarkasteluna riittävä, jotta voidaan tehdä johtopäätöksiä selostuksessa esitettyjen toteutus- ja nollavaihtoehtojen välillä. Kaikkia yhteysviranomaisen lausunnossa arviointiohjelmasta esittämiä täydennyksiä tai vaikutuksia ei ole kuitenkaan riittävällä tarkkuudella selvitetty.

Jokaisen voimalapaikan luontotyyppi ja kasvillisuuden valtalajit tulee yksityiskohtaisesti selventää ottamalla selvityksessä huomioon myös muut kuin lainsäädännölliset luontokohteet. Hankealueen ja sitä ympäröivien sähkönsiirtovaihtoehtoalueiden ekologisia kokonaisuuksia tulee tarkentaa sekä niiden pirstoutumista ja liittymistä toisiinsa.

Haitalliset vaikutukset maa- ja kallioperälle sekä pintavesille voidaan minimoida perustamalla toteutus kattavaan selvitykseen alueen pohjaolosuhteista sekä valitsemalla voimalapaikat ja tielinjaukset siten, että maarakennustyöt edellyttävät mahdollisimman vähän maanmuokkausta. Happamuuden torjuntatoimien tulee pääosin perustua sulfidipitoisten kerrostumien pitämiseen hapettomissa oloissa. Pintavesien johtamisrakenteiden yhteydessä on vesienhoidon tavoitteiden vuoksi syytä käyttää eri tilanteisiin soveltuvia vesiensuojeluratkaisuja kuten laskeutusaltaita, pintavalutusta tai putkipatoja. Lupavaiheessa tulee tuoda esille johtopäätös hankkeen vaikutuksista vesienhoidon tavoitteisiin.

Sähkönsiirron vaihtoehtojen vaikutuksia maankäyttöön tulee vielä selvittää jatkokaavoituksessa yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa.

Yhteysviranomainen edellytti arviointiohjelmasta annetussa lausunnossa, että hankkeessa on perusteltua laatia luonnonsuojelulain 65 § mukainen Natura-arviointi, jossa tarkastellaan suunnitellun tuulivoimapuiston sekä sen sähkönsiirron voimajohtojen vaikutuksia Poikainlammit–Karhusuon Natura-alueelle. ELY-keskus antaa Natura-arvioinnista erillisen lausunnon.

Mikäli hanke etenee jatkosuunnitteluun, niin eri hankevaihtojen toteuttamiskelpoisuutta punnitessa voidaan vaihtoehtotarkastelun lisäksi yksittäisiä voimaloita poistamalla kriittisiltä paikoilta lieventää meluvaikutuksia, maisemavaikutuksia ja sen välillisiä vaikutuksia matkailuelinkeinolle sekä vaikutuksia poronhoitoon. Yhteysviranomainen katsoo, että on tarve yhteen sovittaa tuulivoimarakentamista alueen poronhoidon kanssa osana hankkeen seurantaohjelmaa. Luopumalla lintujen käyttämien alueiden läheisiltä sähkösiirtoreittivaihtoehdoista, voidaan ehkäistä hankkeen haittoja linnustolle.

Yhteysviranomaisen lausunto on kokonaisuudessaan luettavissa verkossa osoitteessa:
www.ymparisto.fi/iinpahkakoskentuulivoimahankeYVA.

Lisätietoja:
Jari Määttä, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 029 503 8384


Regional information