Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

NTM-centralerna hade önskat bättre kunskapsunderlag och beaktande av ekologiska kriterier i beredningen av PEFC-standarden 

NTM-centralernas ansvarsområde för miljö och naturresurser har som uppgift att övervaka det allmänna intresset och lagstiftningen i miljö- och vattenärenden, producera och förmedla information om miljön samt förbättra miljömedvetenheten. Skogscertifieringen, som marknadsaktörernas instrument, har en central roll i hur målen för vatten- och havsvården samt naturens mångfald uppnås i ekonomiskogarna i Finland. Eftersom nivån på den ekologiska hållbarheten i skogsbruket på basis av forskning, bedömningar av hotade arter och bedömningen av kvaliteten på naturvården i ekonomiskogar inte är tillräcklig när det gäller naturens mångfald och vattendragens status, har NTM-centralerna ansett det vara nödvändigt att i form av sakkunniga delta i uppdateringsprocessen kring PEFC-certifikatet. NTM-centralerna är också i rollen som miljömyndighet med i de regionala PEFC-certifieringskommittéerna. 

Samtidigt som virkesproduktionen är på historiskt hög nivå, visar forskningen att de omställningar som sker i skogarna i Finland leder till betydande förändringar i form av att arter och livsmiljöer förloras och hotas av utrotning. Gammelskogar, kärr, lundar, källor och arter i anslutning till dem håller snabbt på att försvinna särskilt i södra Finland. Ekologisk hållbarhet innebär att man tryggar bevarandet av dessa livsmiljöer och naturtyper och levnadsmöjligheterna för arter som är karakteristiska för skogar. 

NTM-centralerna betonar skogsbrukets och skogsindustrins betydelse för Finlands ekonomi och å andra sidan verkningarna för naturens mångfald. Standarden för hållbart skogsbruk bör bättre beakta de nyaste forskningsrönen och internationella avtal. Fastän det i uppdateringsarbetet gjordes tydliga framsteg i fråga om vattenvården och även kraven för naturvårdsträd skärptes, försämrades samtidigt flera ekologiska kriterier. Därför kunde NTM-centralernas ansvarsområden för miljö och naturresurser inte underteckna den uppdaterade PEFC-standarden. 

Närmare motiveringar finns i promemorian (på finska): 

Tilläggsuppgifter, allmänna frågor:

  • Direktör, ansvarsområdet för miljö och naturresurser, Karoliina Laakkonen-Pöntys, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 0295 027 560    
  • Direktör, ansvarsområdet för miljö och naturresurser, Mari Rajala, NTM-centralen i Birkaland, tfn 0295 036 373

Mer detaljerade frågor kan ställas till de sakkunniga som representerat miljöansvarsområdet i arbetsgruppen som arbetat med standarden: 

  • Hydrobiolog Taina Ihaksi, NTM-centralen i Sydöstra Finland, tfn 0295 029 236
  • Överinspektör Toni Etholén, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 0295 027 783

e-postadresserna bildas enligt modellen fornamn.efternamn@ely-keskus.fi