Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

ELY-keskuksesta haettavissa avustuksia (Hämeen ELY-keskus)

Hämeen ELY-keskuksesta voi hakea harkinnanvaraista avustusta vesihuoltoon, haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan, pohjavesialueiden suojelusuunnitelmiin, rakennusperinnön hoitoon, vesienhoitosuunnitelmien toimenpiteiden toteuttamiseen sekä vesienhoitosuunnitelmien ja merenhoitosuunnitelman toimenpiteiden toteuttamista edistäviin laaja-alaisiin yhteistyöhankkeisiin 30.11.2015 mennessä. Avustuksia myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuoden 2016 talousarviossa niihin määrärahat.

Vesihuolto ja haja-asutusalueiden jätevesineuvonta

Vesihuoltoavustukset on tarkoitettu yhdyskuntien ja haja-asutuksen yhteistä vedenhankintaa ja viemäröintiä sekä yhdyskuntien jätevesien käsittelyä ja sen yhteydessä syntyvän lietteen hyötykäyttöä palveleviin toimiin, jotka on suunniteltu tehtäviksi kalenterivuonna 2016. Hämeen ELY-keskus suuntaa vesihuollon tukea erityisesti haja-asutusalueiden viemäriverkostojen laajentamiseen. Tukea suunnataan myös vedenhankinnan varmistamiseen erityistilanteissa ja jätevesivaikutusten minimointiin puhdistamoilla.

Haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan suunnattuja avustuksia voidaan hakea yleisneuvontaan ja sen erilaisten neuvontatoimien, kiinteistökohtaisen neuvonnan tai näiden erilaisten yhdistelmien järjestämiseen ja toteuttamiseen. Neuvonnan tulee kohdistua kiinteistön haltijoihin. Avustusta voivat hakea järjestöt ja toimijat, joilla on kokemusta haja-asutuksen kiinteistökohtaisesta jätevesihuollosta ja jotka ovat riippumattomia laitevalmistajista, materiaalitoimittajista sekä tukku- ja vähittäismyyntiä harjoittavista toimijoista. Hakijan toiminnan tulee olla itsenäistä suhteessa kunnan viranomaistoimintaan.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien avulla pyritään ehkäisemään pohjaveden laadun heikkeneminen ja turvaamaan esiintymän antoisuuden säilyminen ennallaan. Suojelusuunnitelmien laatiminen on tärkeintä sekä vedenhankintaa varten tärkeille että vedenhankintaan soveltuville pohjavesialueille ja varsinkin riskipohjavesialueille. Harkinnanvaraista avustusta voidaan myöntää paitsi pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen myös niiden päivittämiseen. Tukea voidaan myöntää kunnalle, jonka alueelle suojelusuunnitelma laaditaan.

Rakennusperinnön hoito

Rakennusperinnön hoitoavustusta voidaan myöntää rakennuksen omistajalle korjauksiin, joilla edistetään rakennuksen kulttuurihistoriallisten arvojen säilymistä. Tällaisia ovat esimerkiksi katon, ulkoseinien, perustusten tai ikkunoiden kunnostaminen. Harkinnanvaraista avustusta rakennusperinnön hoitoon voivat hakea yksityiset omistajat ja rakennusperinnön hoitoa edistävät yhteisöt.   

Vesienhoito ja saariston ympäristönhoito

Vesienhoitoon suunnatut avustukset on tarkoitettu vesienhoidon toteutusta ja ympäristötavoitteiden saavuttamista palveleviin hankkeisiin. Vesienhoitosuunnitelmien ja alueellisen toimenpideohjelman toteuttamista tukevat pintavesien ja pohjavesien tilaa parantavat hankkeet voivat olla mm. erilaisia vesistöjen kunnostushankkeita ja valuma-aluekunnostuksia sekä pohjavesien pilaantuneisuusselvityksiä.

Hämeen ELY-keskus suuntaa vesihoidon tukea erityisesti hyvää huonommassa tilassa olevien pintavesien ja pohjavesien tilan parantamiseen.

Lisäksi avustusta on haettavissa saariston ympäristönhoitoon. Hämeen ELY-keskuksen alueella saaristoa on Asikkalassa.

Hakulomakkeita ELY-keskuksesta ja verkkopalvelusta

Hakulomakkeita ja tarkempia tietoja avustusten myöntämisen edellytyksistä saa Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella Hämeen ELY-keskuksesta. Hakemukset on toimitettava ELY-keskukselle 30.11.2015 mennessä.

Hakulomakkeet ovat saatavissa myös ELY-keskusten verkkopalvelussa osoitteessa ely-keskus.fi  > Palvelut > Rahoitus ja avustukset > Ympäristö > Rahoitus ja avustukset – ELY-keskusten ympäristövastuualue. Rakennusperinnön hoitoa koskeva avustushakemus suositellaan täytettäväksi sähköisesti suomi.fi-palvelussa (avustushakemus rakennusperinnön hoitoon), josta sen voi myös lähettää.

Lisätietoja

vesitalousasiantuntija Jussi Leino, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 197 (vesihuolto ja haja-asutusalueiden jätevesineuvonta)

hydrogeologi Petri Siiro, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 230 (pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat)

arkkitehti Rauno Penttinen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 216 (rakennusperinnön hoito)

suunnittelija Pirjo Nordenswan, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 156 (rakennusperinnön hoito)

vesitalousasiantuntija Heini-Marja Hulkko, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 183 (vesien- ja merenhoito)

Tiedotus

Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 173

 


Regional information