Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Stora förändringar i ELY-centralens företagsstöd år 2014 (ELY-centralen i Egentliga Finland)

Under år 2014 sker det stora förändringar i ELY-centralens företagsstöd. Vissa ändringar har påverkat stödmöjligheterna redan från ingången av året.

Utgångspunkten är ett ändrat läge, där EU-programperioderna skiftar samtidigt som anslagen för de nationella företagsstöden (ANM) halveras. På grund av förändringarna har ELY-centralen betydligt sämre möjligheter att stöda små och medelstora företags projekt år 2014 inom bägge huvudstödsystemen, dvs. den finansiering som grundar sig på arbets- och näringsministeriets lag om företagsstöd (små och medelstora företag) och den finansiering som grundar sig på jord- och skogsbruksministeriets lag om landsbygdsutveckling (mikroföretag på landsbygden).

Mest centrala ändringar som gäller redan från ingången av år 2014

Områden med plötslig strukturomvandling (Saloregionen och Kimitoön):
Enligt arbets- och näringsministeriets lag om företagsstöd kan man, när det gäller i huvudsak finansiering för små och medelstora företag, med hjälp av ett separat anslag fortsätta stöda både investerings- och utvecklingsprojekt vid små och medelstora företag liksom tidigare. Samma riktlinjer torde fortsätta gälla även efter att den reviderade lagen om företagsstöd träder i kraft 1.7.2014 (statusen som område med plötslig strukturomvandling är i kraft till utgången av 2015). Även det beslut som ministerarbetsgruppen för förvaltning och regional utveckling fattade 22.1.2014 bör beaktas. Enligt det definieras Saloregionen som nationellt stödområde fr.o.m. 1.7.2014. Det gör det möjligt att i Saloregionen använda en högre procent på investeringsstödet än nu och t.o.m. att också stöda investeringar vid större företag.

De övriga ekonomiska regionerna:
I Loimaa-, Åbo- och Nystadsregionerna samt i Pargas i Åboland är det på grund av bristande anslag inte längre möjligt att stöda små och medelstora företags investeringar med undantag av s.k. kuvösföretag. Utvecklingsåtgärder (t.ex. förbättring av internationaliseringsförutsättningarna) kan ändå finansieras också i fortsättningen, men med något mindre maximistödbelopp per projekt. Finansieringsriktlinjen, som nu uppdaterats till denna del, gäller ända fram till 30.6.2014, men också efter det, då den nya lagen om företagsstöd och den nya EU-programperioden träder i kraft 1.7.2014, torde ELY-centralen fortsättningsvis vara tvungen att hålla sig till linjen att inte stöda investeringar liksom att sänka beloppen på maximistödet för andra utvecklingsprojekt. Orsaken till det är just halveringen av EU-medlen (ERUF) och de nationella anslagen.

På landsbygden belägna mikroföretag och små och medelstora företag som bedriver första gradens förädling av jordbruksprodukter:
Enligt jord- och skogsbruksministeriets lag om utveckling av landsbygden kommer år 2014 att bli ett "mellanår" för på landsbygden belägna mikroföretag och små och medelstora företag som bedriver första gradens förädling av jordbruksprodukter. ELY-centralen kommer ännu att få ett visst mått av anslag från den gamla programperioden, men de är till största delen redan uppbundna till projekt som inleddes under 2013. Vad gäller företagsstöden torde den nya finansieringsperioden (2014-2020)  för programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland komma igång med sin verksamhet först i början av 2015, varmed det efter detta avbrott igen blir möjligt att ansöka om stöd för nya projekt. Till den del bör beaktas att också då gäller nuvarande praxis för inlämnade av ansökningar, dvs. stöd kan endast sökas för ett projekt som ännu inte har påbörjats. Den årliga anslagsnivå som står till förfogande förblir ändå så gott som oförändrad i landsbygdsprogrammet. På årsnivå har ELY-centralen alltjämt ett anslag på ca 4 M€/år till sitt förfogande för företagsstöd till landsbygden.

 

Ytterligare upplysningar:

Ledande företagsexpert Timo Mäkelä
ELY-centralen i Egentliga Finland
tfn 0295 022 619 eller [email protected]

 

 


Regional information