Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Bidrag för miljöprojekt kan sökas från NTM-centralen (Landskapen i Österbotten)

Ansökningstiden för prövningsbaserade statsbidrag för år 2018 inom Miljöministeriets och Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområden pågår fram till 30.11.2017. Från NTM-centralen i Södra Österbotten kan man söka om understöd för vård av byggnadsarvet, miljövård i skärgården, utarbetande av skyddsplaner för grundvattenområden, avloppsvattenrådgivning i glesbygden, genomförandet av åtgärderna i vattenförvaltningsplanerna och havsförvaltningsplanen, restaurering av vattendrag, hantering av översvämningsrisker och användning av vattendrag för projekt i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten. Understöd för fiskeriekonomisk iståndsättning kan sökas från NTM-centralen i Egentliga Finland och understöd för projekt som ansluter till miljöfostran och miljöupplysning kan sökas från NTM-centralen i Mellersta Finland.

År 2017 understöddes i landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten ett femtiotal miljöprojekt av den här typen och den totala bidragssumman uppgick till dryga 700 000 euro. I allmänhet är bidragsprocenten högst 50 % av de totala kostnaderna. Bidrag kan beviljas endast för kostnader som uppstått efter att ansökan har lämnats in. Understöd beviljas förutsatt att riksdagen anvisar anslag för ändamålet i statsbudgeten för 2018.

Årligen gäller de flesta ansökningarna och besluten bidrag för vård av byggnadsarvet. Inom vården av byggnadsarvet har i allmänhet bidragsprocenten varit 20–30 % och enskilda bidrag har uppgått till några tusen euro. Bidrag har bl.a. beviljats för reparation av vattentak eller fönster på byggnader som är kulturhistoriskt värdefulla. När det gäller miljövård i skärgården fattas årligen en handfull beslut om bidrag och bidraget har i allmänhet uppgått till omkring hälften av de totala kostnaderna. Oftast har bidrag ansökts av olika organisationer som verkar i skärgården.

Med hjälp av skyddsplaner för grundvattenområden strävar man efter att förenhetliga verksamheter i grundvattenområden. Bidrag har oftast sökts av och beviljats till kommuner. Inom avloppsvattenrådgivningen i glesbygden har bidrag beviljats för JÄSSI-projektet i Österbotten, som genomförs av Österbottens vatten och miljö rf.

När det gäller genomförandet av åtgärder i vattenförvaltningsplanerna och havsförvaltningsplanen kan bidrag beviljas både för åtgärder som genomförs i vattendraget och i dess avrinningsområde. I år har exempelvis iståndsättningsprojekten i Alavudenjärvi, Evijärvi och Lestijärvi beviljats bidrag. För dessa åtgärder har bidraget oftast varit ca 50 %.

Den euromässigt största bidragspotten (400 000 euro) har i år funnits tillgänglig för hantering av översvämningsrisker och förbättring av användning av vattendrag. År 2017 beviljades bidrag exempelvis för iståndsättningen av Härkmerifjärden (Kristinestad), saneringen av pumparna i nedre loppet av Purmo å (Pedersöre), iståndsättningen av Kurjenjärvi (Virdois) och planeringen av översvämningsskyddet i Kimo å (Vörå).

Ansökningsblanketter och närmare information finns på webben:

Kontaktpersoner i NTM-centralen i Södra Österbotten:

Vård av byggnadsarvet:

 • Överinspektör Juhani Hallasmaa, tfn 0295 027 458

Miljövård i skärgården:

 • Överinspektör Hannu Mahla, tfn 0295 027 874

Avloppsvattenrådgivning i glesbygden:

 • Vattenhushållningsexpert Jenny Skuthälla, tfn 0295 027 937
 • Vattenhushållningsexpert Sirpa Lindroos, tfn 0295 027 869

Skyddsplaner för grundvattenområden:

 • Chef för VA-gruppen Antti Hakola, tfn 0295 027 789
 • Överinspektör Maiju Ikonen, tfn 0295 027 416
 • Överinspektör Anne Petäjä-Ronkainen, tfn 0295 024 221

Genomförandet av åtgärder i vattenförvaltningsplanerna och havsförvaltningsplanen:

 • Specialplanerare Vincent Westberg, tfn 0295 027 956
 • Gruppchef för gruppen för vattendragsrestaurering Kim Klemola, tfn 0295 027 829

Restaurering av vattendrag och hantering av översvämningsrisker:

 • Gruppchef för gruppen för vattendragsrestaurering Kim Klemola, tfn 0295 027 829
 • Gruppchef för gruppen för översvämningsskydd och torrläggning Sari Yli-Mannila, tfn 0295 027 962

Kontaktpersoner i NTM-centralen i Egentliga Finland:

Fiskeriekonomisk iståndsättning:  

 • Fiskeribiolog Mikko Koivurinta, tfn 0295 021 080

Kontaktpersoner i NTM-centralen i Mellersta Finland:

Miljöfostran och -upplysning:

 • Sakkunnig inom miljöfostran Tanja Tuulinen, tfn 0295 024 669 (på plats fr.o.m. 23.10.)

 

E-postadresser: fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

 

 


Regional information