Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Stöd för utveckling av fiskerihushållningen lediga att sökas

NTM-centralerna tar emot projektansökningar för av EU delfinansierade (EFF) projekt inom ramen för åtgärdsprogrammet för fiskerinäringen i Finland 2007-2013 för följande åtgärder:

  • branschaktörernas insatser
  • åtgärder för att restaurera eller skydda för flora och fauna
  • pilotprojekt

Projekten måste vara genomförda i sin helhet och den sista begäran om utbetalning inlämnat före 30.9.2015.
Det krävs i regel minst tio procents medfinansiering i projekt. Grundforskning finansieras inte via EFF.

Vid valet av projekt som finansieras fästs särskild vikt vid följande faktorer:

  • förenlighet med programmets mål
  • innovativitet
  • duglighet för praktisk tillämpning
  • förväntad effekt på fiskerihushållningens utveckling

Sökandena ombeds särskilt att fästa uppmärksamhet vid att endast betalningar som förorsakats direkt av projektet, de facto är betalade och kan verifieras med fakturor och verifikat över betalning godkänns som stödberättigade utgifter för projekten. Av sökanden ospecifierade allmänna kostnader godkänns inte som kostnader för projektet.

Ansökningarna skall inlämnas senast den 25.11.2014 kl. 16.15 till den NTM-central inom vars verksamhetsområde projektet huvudsakligen genomförs.

På jord- och skogsbruksministeriets webbsidor finns anvisningar för ansökan och åtgärdsprogrammet inklusive beskrivningar av stödberättigade åtgärder. Från sidorna går det också att ta utskrifter på ansökningsblanketten och blanketten för projektsammandrag. Ytterligare information, anvisningar för ansökan och ansökningsblanketter kan också fås av NTM-centralerna.

Läs mera:

 

 


Regional information