Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Tulevaisuuden liikennejärjestelmä muodostuu palveluiden, infrastruktuurin ja tiedon kokonaisuudesta. Tämä korostuu vahvasti myös piakkoin valmistuvassa Itä-Suomen liikennestrategiassa, joka on laadittu laajassa yhteistyössä useiden eri toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. Strategia hyväksytään aluekehityslain mukaisesti maakuntahallituksissa lokakuun aikana.

Itä-Suomen liikennestrategian tavoitteena on alueen kannalta tärkeimpien kuljetusten kustannustehokkuuden parantaminen sekä arjen liikkumisen ja matkustamisen helpottaminen.

Pohjois-Savon ELY-keskus on laatinut yhteistyössä Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnan liittojen sekä Liikenneviraston kanssa koko Itä-Suomea koskevan liikennestrategian nyt jo toisen kerran. Aiempi, vuonna 2011 valmistunut Itä-Suomen liikennestrategia päätettiin uudistaa toimintaympäristössä, hallintorakenteissa sekä rahoituksen tasossa tapahtuneiden suurten muutosten vuoksi. Uusi strategia on lähdössä maakuntahallituksiin hyväksymiskäsittelyyn.

Liikennestrategia antaa suunnan liikennejärjestelmän kehittämiselle

Itä-Suomen liikennestrategia antaa suunnan liikennejärjestelmän kehittämiselle seuraaville vuosikymmenille. Strategian tavoitteena on kehittää liikennejärjestelmää palvelemaan Itä-Suomen elinkeinoelämää ja asukkaita.

Liikennejärjestelmä on murroksessa ja siihen vaikuttavat kilpailun lisääntyminen, normien muutokset ja julkisen sektorin resurssien väheneminen. Julkisen sektorin rooli pienenee ja muuttuu mahdollistajaksi. Kansalaiset ja yritykset toimivat nykyistä enemmän liikennejärjestelmän kehittäjinä.

Itä-Suomen liikennestrategian tavoitteena on alueen kannalta tärkeimpien kuljetusten kustannustehokkuuden parantaminen sekä arjen liikkumisen ja matkustamisen helpottaminen. Kärkitoimenpiteinä ovat biotalouden raaka-ainekuljetusten kannalta tärkeiden teiden liikennöitävyyden turvaaminen ja uudet monipuoliset liikennepalvelut arjen matkoja varten. Liikkumista ja kuljetuksia helpottamaan kehitetään reaaliaikaista tietoa hyödyntäviä mobiileja palveluita.

Liikennestrategian sisältö

Strategian lähtökohtana ovat olleet keskeisimmät asiakastarpeet, joiden perusteella päämäärät ja tavoitteet on asetettu.

Mitoittaviksi asiakastarpeiksi on valittu raaka-ainekuljetukset ja arjen liikkumistarpeet. Lisäksi tärkeiksi näkökulmiksi on nostettu pitkät matkat ja kuljetukset sekä tietoliikenneyhteydet. 

Päämäärät ovat

 • Liikkuminen ja kuljettaminen on turvallista.
 • Elinkeinoelämän kuljetusketjut ovat kustannustehokkaita.
 • Liikkumistarpeiden tyydyttämiseen on realistisia vaihtoehtoja.

Elinkeinoelämän kuljetusten tavoitteet

 • Raakamaidon päivittäinen keräilyketju on toimintavarma.
 • Energiatuotannon biopolttoaine- ja turvekuljetukset ovat täsmällisiä.
 • Metsäteollisuuden puukuljetusketju turvaa häiriöttömän tuotannon.
 • Käytössä on useampia kustannustehokkaita kuljetusvaihtoehtoja.
 • Logistiikkayhteistyö tukee tehokkuutta ja synergiaetujen saavuttamista.
 • Pitkämatkaisten kuljetusten matka-aika on ennakoitavissa.
 • Toimivat ja nopeat tietoliikenneyhteydet tukevat yritystoimintaa.

Ihmisten liikkumisen tavoitteet

 • Arjen matkoja varten on käytettävissä liikkumista helpottavia palveluita sekä taajamissa että haja-asutusalueilla.
 • Kävely ja pyöräily taajamissa on helppoa ja turvallista.
 • Päivittäiset matkat on mahdollista tehdä joukkoliikenteellä kaupunkiseuduilla sekä suurimpien taajamien ja keskuskaupunkien välillä.
 • Ikääntyneille on kotona asumisen mahdollistavat liikkumis– ja kuljetuspalvelut.
 • Henkilöautomatkat maakuntakeskusten välillä ja rajanylityspaikoille ovat ennakoitavia, sujuvia ja nopeita.
 • Pitkänmatkan joukkoliikenteessä vuorotarjonta paranee, matka-aika lyhenee ja hinnat ovat kohtuullisia.
 • Liikkumisen ajantasainen informaatio on helposti ja mobiilisti saatavissa.
 • Matkojen ostaminen on helppoa ja "liput" ovat yhteiskäyttöisiä.
 • Matkaketjun solmupisteissä kulkutavan vaihtaminen ja liityntä on sujuvaa.

Strategian toteuttaminen

Strategian käytäntöön viemiseksi kaikki toimijat toteuttavat linjauksia sekä omassa toiminnassaan että yhdessä laadittavien toimenpidesuunnitelmien ja seutujen liikennejärjestelmäsuunnitelmien aiesopimusten kautta.

 

Lisätietoja

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
johtaja Petri Keränen, puh. 0295 026 727, petri.keranen(at)ely-keskus.fi


Regional information