Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Ekokem-Palvelu Oy:n Sorsasalon teollisuusjätteen käsittely- ja kierrätyskeskukselle YVA-lain mukainen päätös

Ekokem-Palvelu Oy on jättänyt Itä-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksen, joka koskee yhtiön Kuopion Sorsasalon teollisuusjätteen käsittely- ja kierrätyskeskuksen eräiden ympäristölupaehtojen muuttamista. Yhtiö on pyytänyt Pohjois-Savon ELY-keskukselta päätöstä siitä, edellyttävätkö lupaan haettavat muutokset ympäristöluvan muuttamisen lisäksi myös ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (YVA-laki, 468/994) mukaisen YVA-menettelyn soveltamista. Jätekeskuksen toiminnan vaikutuksia on tarkasteltu YVA-menettelyssä jo aiemmin vuosina 2009-2010.

Päätöspyyntö koskee erityisesti alueelle aiottuja uusia toimintoja, joita olisivat jätemassojen sienikäsittely, kierrätyspolttoaineen käsittely, metallien erottaminen jätteenpolton jätteistä ja pilaantuneista maista siirrettävällä laitteistolla sekä tuhkan ja savukaasun puhdistusjätteiden erottelu eri jakeisiin luokituksella. Lisäksi lupaa haetaan välivarastoitavan jätteen määrän kasvattamiseen 30 000 tonnista 50 000 tonniin. Uutena esitetään myös rakennettavaksi 1,5 ha:n laajuista tavanomaisen ja pysyvän jätteen käsittely- ja varastointikenttää, joka sijoittuu nykyisten toimintojen ja vanhan kaatopaikan väliselle alueelle. Yhtiö on myös täsmentänyt arviotaan alueelle vuosittain tulevista jätteistä. Vuosittainen kokonaisjätemäärä olisi muutosten jälkeen 30 000 - 70 000 tonnia jätettä vuodessa.

ELY-keskus on päättänyt, että nyt esitettyihin toiminnan muutoksiin ei sovelleta YVA-menettelyä, jos alueelle vuosittain vastaanotettavien jätteiden kokonaismäärä ei ylitä tasoa 70 000 tonnia vuodessa. Mikäli alueelle vuosittain vastaanotettavien jätteiden kokonaismäärä ylittää edellä mainitun määrän, tai hanke muutoin olennaisesti muuttuu, on YVA-menettelyn tarve ELY-keskuksen mukaan selvitettävä uudelleen. ELY-keskus katsoo, että nyt esitetyt uudet toiminnot pääosin sisältyvät siihen hankekokonaisuuteen, joka arvioitiin aiemmassa YVA-menettelyssä vuosina 2009-2010. Muutokset eivät ole niin merkittäviä, että niitä voitaisiin ympäristövaikutuksiltaan verrata YVA-asetuksessa (713/2006) mainituista jätteenkäsittelykeskuksista tai -kaatopaikoista aiheutuviin vaikutuksiin. ELY-keskus kuitenkin korostaa, että mikäli vuosittain vastaanotettavien jätteiden kokonaismäärä tulevissa muutoksissa ylittää tason 70 000 tonnia vuodessa, on myös YVA-menettelyn tarvetta harkittava uudelleen. Tämä johtuu siitä, että suurempi vuosittainen jätemäärä voi johtaa vaikutusten voimistumiseen.

ELY-keskuksen päätös on luettavissa verkossa osoitteessa www.ymparisto.fi/yva.

Lisätietoja

Ylitarkastaja Juha Perho, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 0295 026 836, juha.perho(at)ely-keskus.fi.  


Regional information