Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

E18 Turun kehätien parantaminen nytkähtää eteenpäin - yleissuunnittelu käynnistynyt Naantalin ja Raision välillä (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Varsinais-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt yleissuunnitelman laatimisen E18 Turun kehätien parantamisesta välillä Naantali-Raisio. Tavoitteena on kehittää Turun kehätietä osaksi korkeatasoista E18-tietä Naantalista Vaalimaalle saakka. Suomi on sitoutunut parantamaan TEN-T-ydinverkkoon kuuluvat väylät, joihin E18-tie lukeutuu, EU:n vaatimaan laatutasoon vuoteen 2030 mennessä.  Tällä hetkellä Naantalin ja Kirismäen välinen osuus on muuta Suomen E18-tietä alempi palvelutasoltaan ja tiellä on merkittäviä sujuvuus- ja liikenneturvallisuuspuutteita. Tien parantamista suunnitellaan kolmena eri kokonaisuutena, joista yksi koskee Naantalin ja Raision välistä tieosuutta, toinen Raision keskustan kohtaa ja kolmas Kauselan ja Kirismäen välistä tieosuutta. Nyt laadittava yleissuunnitelma Naantali-Raisio välisestä tieosuudesta on käynnistynyt ympäristövaikutusten arvioinnilla (YVA). Yleissuunnitelma valmistuu tavoiteaikataulun mukaan kesällä 2017.

Suunniteltava Turun kehätien tieosuus on pituudeltaan noin 9 km. Suunnittelualue alkaa Satamatien liittymästä (Kuparivuoren tunnelin itäpää) ja päättyy Raisionkaaren eritasoliittymän itäpuolelle Juhaninkujan liittymään. Suunnittelualue sijaitsee Naantalin ja Raision kaupunkien alueella ja se liittyy itäpäästään kiinteästi jo aiemmin laadittuun Raision keskustan aluevaraussuunnitelmaan.  Turun kehätie parannetaan nykyiselle paikalleen eli uusia tielinjauksia suunnittelujaksolle ei tutkita.  

YVA-menettelyssä tutkitaan suunnitteluvälin kehittämisvaihtoehtoja ja niiden ympäristövaikutuksia sekä lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. Lisäksi selvitetään mahdollisuudet lieventää ja torjua tien rakentamisesta ja liikenteestä aiheutuvia haitallisia vaikutuksia asukkaille ja ympäristöön.

Suunnittelutyöhön osallistetaan hankkeesta kiinnostuneita

Yleissuunnittelua ja ympäristövaikutusten arviointia tehdään osallistamalla suunnitteluun mukaan kaikkia niitä, joihin hanke voi vaikuttaa. Osalliset voivat olla esim. alueen asukkaita, maanomistajia, yrittäjiä, työntekijöitä, virkistyskäyttäjiä tai hankkeesta muuten kiinnostuneita. YVA-menettelyn ja yleissuunnitelman laadinnan aikana järjestetään kolme kaikille avointa yleisötilaisuutta. YVA-arviointiohjelmasta ja -selostuksesta sekä yleissuunnitelmasta pyydetään lausuntoja ja niistä voi jättää mielipiteensä nähtävillä oloaikana. Hankkeelle perustetaan postituslista, jonka kautta tiedotetaan hankkeen etenemisestä, osallistumistilaisuuksista sekä siitä, että hankkeen nettisivuille on päivitetty uutta aineistoa. Hankkeesta kiinnostuneet voivat ilmoittautua postituslistalle lähettämällä yhteystietonsa osoitteeseen [email protected].

Naantali-Raisio –väli ruuhkainen ja onnettomuusaltis tieosuus

Turun kehätien liikennemäärät suunnittelualueella vuoden 2013 tietojen mukaan ovat noin 8 200 - 22 200 ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikennemäärät ovat kasvaneet viime vuosina koko Naantali-Raisio välillä taloudellisesta tilanteesta huolimatta. Henkilöautoliikenteen kasvu on ollut keskimäärin 1,5 % vuodessa. Kehätien liikenneturvallisuustaso on nykyisellään heikko. Merkittävimmät onnettomuuskasaumakohteet ovat Raisiossa Raisionkaaren, Alhaistentien ja Juhaninkujan liikennevalo-ohjatut liittymät. Tarkastelujakson onnettomuustiheys ja onnettomuusaste on huomattavasti korkeampi kuin muilla Varsinais-Suomen tai koko maan kantateillä.

Turun kehätien keskeisimmät ongelmat kohdistuvat liikenteen sujuvuuteen aamu- ja iltahuipputuntiliikenteen aikoina ja sekä liikenneturvallisuuteen. Myös E18-tien epäjatkuvuuskohdat Raision alueella (Kaanaa ja Krookila) heikentävät tien liikenteellistä toimivuutta ja liikennejärjestelyiden hahmottamista etenkin raskaan liikenteen osalla.  Kehätien liikenteen kasvun jatkuessa edelleen kasvavat sujuvuus- ja turvallisuusongelmat.

Yleissuunnitelman ja YVAn laatii Ramboll Finland Oy.

Lisää tietoa Turun kehätien parantamisesta hankkeen nettisivuilla.

Lisätietoja:

- Varsinais-Suomen ELY-keskus, Vesa Virtanen, p. 040 583 2078

- Ramboll Finland Oy, Sari Kirvesniemi, p. 040 575 6090 ja Jari Mannila, p. 040 550 5751

 


Regional information