Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

BioHauki Oy:n biokaasulaitos ei tarvitse YVA-menettelyä (Etelä-Savon ELY-keskus)

Suunnitteilla oleva mikkeliläinen BioHauki Oy aikoo rakennuttaa ja ottaa käyttöön keskitetyn maatilamittakaavan biokaasulaitoksen Haukivuoren asemankylällä teollisuusrakentamisen korttelialueella. Etelä-Savon ELY-keskuksen päätöksen mukaan BioHauki Oy:n biokaasulaitoshankkeeseen ei ole tarpeen soveltaa lakisääteistä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Suunnitellusta biokaasuhankkeesta ei aiheudu laadultaan ja laajuudeltaan sellaisia YVA-laissa mainittuja merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia, jotka vaatisivat lakisääteisen YVA-menettelyn käynnistämisen. Hankkeelle on kuitenkin haettava ympäristönsuojelulain mukaisesti ympäristölupa.

Suunnitellun biokaasulaitoksen ympäristövaikutukset muodostuvat uuden laitoksen rakentamisesta talousmetsäkäytössä olevalle alueelle, uuden laitoksen toiminnasta, raaka-aineen purkamisesta (mm. lietelanta) sekä syötteen varastoinnista ja kuljetuksista. Laitoksen prosessi on jatkuvatoiminen ja käyttöaika vuodessa 365 päivää. Suunnitellun biokaasulaitoksen kapasiteetti on hieman alle YVA-rajan, joten hankkeeseen ei ole tarpeen soveltaa YVA-menettelyä suoraan hankeluettelon perusteella. Laitoksen prosessi tulee olemaan suljettu eikä jätevesiä synny. Vaikutusten luonne on paikallinen ja ajoittainen (haju, kuljetukset) ja ei eroa juurikaan alueen muusta toiminnasta.

Biokaasulaitos tulee sijoittumaan Haukivuoren Lämpö Oy:n naapuriin ja laitoksessa syntyvä lämpö johdetaan lämpölaitoksen käyttöön. Biokaasulaitokselta on asemankylän taajamaan noin puoli kilometriä matkaa ja lähimpään päiväkotiin 700 metriä. Alueella on voimassa asemakaava.

Keskitetyn maatilamittakaavan biokaasulaitos tuottaa metaania 507 000 m3, lämpöä ja sähköä yhteensä 5000 MWh/a sekä maanparannusainetta, ja on mitoitettu maksimissaan 19500 t/a jätemäärälle (karjanlanta, paikallisten elintarvikeyritysten sivuvirtoja, roskakalaa ja peltobiomassaa). Vaihtoehtoisesti laitoksella on mahdollista tuottaa liikennepolttoainetta 150000-317000 tuhatta kiloa.

Maatilamittakaavaisen biokaasulaitoksen tarkoitus on hyödyntää paikallisia ja maatalouden tuottamia biomateriaaleja energiaksi. Biokaasulaitoksen avulla vähennetään maataloustoiminnan vaikutuksia vesistöön, maaperään ja ilmaan. Laitoksella ei käsitellä yhdyskuntajätevesilietettä, teurasjätettä tai suolilantaa.

Päätös on nähtävillä Mikkelin kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa ja ympäristöhallinnon verkkosivulla osoitteessa www.ymparisto.fi > Asiointi ja luvat > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-päätökset > Etelä-Savo

Lisätietoja:

Erikoissuunnittelija Anni Panula-Ontto-Suuronen, Etelä-Savon ELY-keskus,
p. 0295 024 158 (lomalla 23.12.2013-1.1.2014)

Ympäristöinisinööri Teemu Tuovinen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 4237 (lomalla 23.12.2013)


Regional information