Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Understöd för främjande av fiskerihushållningen kan sökas hos närings, trafik- och miljöcentralerna ända till 30.1.2015

De regionala specialunderstöden för projekt som syftar till att befrämja fiskerihushållningen och de allmänna understöden för fiskeområdesverksamheten år 2015 kan sökas hos närings, trafik- och miljöcentralerna. Ansökningstiden löper ut 30.1.2015 kl. 16.15.

Specialunderstöd beviljas för utvecklings-, försöks-, utbildnings-, utrednings- och upplysningsprojekt som förbättrar hållbar användning och förvaltning av fiskbestånd eller bidrar till utveckling av fritidsfisket.

Vid val av projekt prioriteras de projekt som i vid bemärkelse gagnar dem som betalar fiskevårdsavgift samt projekt som förverkligar målen i den nationella fiskvägsstrategin, i de artspecifika vårdprogrammen och strategierna (nationell kräftstrategi medräknad), i fritidsfiskestrategin för den aktuella närings-, trafik- och miljöcentralen och i strategin för fiskeriförvaltningen.

De specifika insatsområdena som gäller för ansökan år 2015:

  • åtgärder som tryggar den biologiska mångfalden hos vilda fiskbestånd (t.ex. uppföljningen och regleringen av fisket, åtgärder som tryggar fiskarnas naturliga livscykel, regionala planer för nyttjande och vård av kräfta; i regel dock inte för utsättningar)
  • främjande av intresset för fritidsfiske
  • utveckling av fiskeövervakningen (t.ex. övervakningsplaner, utökning av samarbetet eller nya handlingssätt).

Vid beviljande av stöd beaktas projektets verkningseffekt, omfattning, innovativitet, lönsamhet och målgrupp.

Specialunderstöd kan erhållas av sammanslutningar och företag med rättshandlingsförmåga. Projekten kan också genomföras inom verksamhetsområdet för flera än en närings-, trafik- och miljöcentral. Ansökan riktas till den närings-, trafik- och miljöcentral inom vars verksamhetsområde verksamheten huvudsakligen äger rum.

Fiskeområder kan ansöka om allmänt understöd för fiskeområdesverksamheten.


Regional information