Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Närings-, trafik- och miljöcentralernas understöd för främjande av fiskerihushållningen 2014 (ELY-centralen i Egentliga Finland)

De regionala specialunderstöden för projekt som syftar till att befrämja fiskerihushållningen och de allmänna understöden för fiskeområdesverksamheten år 2013 kan sökas hos närings, trafik- och miljöcentralerna. Ansökningstiden löper ut 31.1.2014 kl. 16.15.

Specialunderstöd beviljas för utvecklings-, försöks-, utbildnings-, utrednings- och upplysningsprojekt som förbättrar hållbar användning och förvaltning av fiskbestånd eller bidrar till utveckling av fritidsfisket.

Vid val av projekt prioriteras de projekt som i vid bemärkelse gagnar dem som betalar fiskevårdsavgift samt projekt som förverkligar målen i den nationella fiskvägsstrategin, i fritidsfiskestrategin för den aktuella närings-, trafik- och miljöcentralen och i strategin för fiskeriförvaltningen.

De specifika insatsområdena som gäller för ansökan år 2014:

  • åtgärder som tryggar den biologiska mångfalden hos vilda fiskbestånd (t.ex. uppföljningen och regleringen av fisket, åtgärder som tryggar fiskarnas naturliga livscykel; i regel dock inte för utsättningar)
  • främjande av intresset för fritidsfiske
  • utveckling av fiskeövervakningen (t.ex. övervakningsplaner, utökning av samarbetet eller nya handlingssätt).

Vid beviljande av stöd beaktas projektets verkningseffekt, omfattning, innovativitet, lönsamhet och målgrupp. Projekten kan också genomföras inom verksamhetsområdet för flera än en närings-, trafik- och miljöcentral. Ansökan riktas till den närings-, trafik- och miljöcentral inom vars verksamhetsområde verksamheten huvudsakligen äger rum.

Fiskeområder kan ansöka om allmänt understöd för fiskeområdesverksamheten.

Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa hakemukset on toimitettava Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kirjaamoon osoitteella: Kirjaamo/Varsinais-Suomen ELY –keskus, PL 236, 20800, TURKU.

Hakuohje ja hakulomakkeet ovat saatavissa Internetistä osoitteesta www.mmm.fi/kalastus/avustukset tai ELY-keskusten kalatalousviranomaisilta. Lisätietoja Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa antaa

Ville Toivonen, puhelin 0295 022 676.

 


Regional information