Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Asukkaiden ja koululaisten mielestä Etelä-Kymenlaakson liikenteessä liikennekuri on heikkoa ja seudulla on paljon vaaranpaikkoja (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)
 

Etelä-Kymenlaakson liikenneturvallisuussuunnitelman laatiminen on käynnissä Haminan, Kotkan, Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden sekä Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen yhteistyönä. Suunnitelman laadintaan osallistuvat myös Liikenneturva ja poliisi. Suunnitelman yhteydessä tehtiin syksyllä 2015 laaja asukaskysely, johon vastasi yli 2 000 alueen asukasta tai alueella työssäkäyvää. Kyselyn karttavastauksissa tuotiin esille yli 3 300 liikenneympäristön yksittäistä ongelmakohtaa sekä suuri joukko erilaisia liikenneasenteisiin liittyviä haasteita. Koululaisille tehtiin erillinen koululaiskysely, johon vastasi noin 2 100 oppilasta. Suunnitelma valmistuu kesällä 2016.

Ongelmat ja painopistealueet ovat tiedossa, nyt satsataan liikennekäyttäytymisen ja olosuhteiden parantamiseen

Etelä-Kymenlaakson alueella tapahtuu asukaslukuun suhteutettuna enemmän henkilövahinko-onnettomuuksia kuin maassa keskimäärin: vuosittain 113 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta, joissa menehtyy kuusi ja loukkaantuu 145 henkilöä. Onnettomuuskehityksen suunta on laskeva. Ikäryhmittäin tarkasteltuna 15–17-vuotiaat muodostavat suurimman riskiryhmän. Tämän ikäryhmän osuus henkilövahingoista on 20 %, vaikka he muodostavat vain 3 % seudun väestöstä. Toinen riskiryhmä on nuoret aikuiset (18–20-vuotiaat), jotka muodostavat 11 % henkilövahingoista, mutta vain 3 % seudun väestöstä.

Syksyn 2015 aikana Etelä-Kymenlaakson liikenneturvallisuuden tilaa kartoitettiin laajasti kyselyiden ja erilaisten tilastoanalyysien kautta. Pahimmat onnettomuuspaikat ja turvattomuutta aiheuttavat tekijät ovat nyt suunnittelijoiden, kuntien ja ELY-keskuksen tiedossa. Suunnittelun keskiössä ovat ihmisen oma toiminta liikenteessä, piittaamattomuus ja tietoinen riskinotto. Ongelmalistan kärjessä ovat hyvin selvästi ylinopeudet ja suojateiden turvattomuus. Seuraavaksi eniten huolta aiheuttavat turvavälineiden käyttämättömyys (erityisesti heijastimen) ja mopoilijoiden liikennekäyttäytyminen. Ongelmien ratkaiseminen ei onnistu ainoastaan liikenneympäristön parantamistoimin, vaan keskeistä on osaava ja oikein kohdistettu liikennekasvatus, liikenneturvallisuusviestintä sekä liikenteen valvonta.

Liikennekasvatukseen, viestintään ja valvontaan liittyviä toimenpiteitä suunnitellaan kevään 2016 aikana yhdessä kuntien eri toimialojen, Liikenneturvan ja poliisin kanssa. Liikenneympäristön turvallisuutta parannetaan pienillä, nopeasti toteuttavilla ja kustannustehokkailla toimenpiteillä. Tällaisia ovat mm. liikennemerkkijärjestelyt, nopeusrajoituksien tarkistamiset, ajoratamaalaukset, tienylitysten turvallisuuden parantaminen ja pienet liittymäjärjestelyt. Kaikki merkittävimmät ongelmakohteet tarkastellaan maastossa ja kohteisiin suunnitellaan yksityiskohtaisia parantamiskeinoja yhdessä ELY-keskuksen ja kuntien kanssa.

Asukkaiden toiveissa on saada ylinopeudet kuriin, asenne kuntoon ja parempaa kunnossapitoa

Syksyllä 2015 tehdyn kyselyn vastaajat kokevat, että ylivoimaisesti suurin onnettomuusriski on alakoululaisilla.  Seuraavaksi korkein onnettomuusriski ajatellaan olevan 15–17-vuotiailla. Alakouluikäisten osalta suurimpina ongelmina pidetään heidän omaa, muiden tienkäyttäjien toimintaa sekä liikenneympäristön ongelmia, kun taas nuorten ja nuorten aikuisten ongelmana pidetään selvästi heidän omia liikenneasenteitaan. Vastaajista kolmannes on joutunut liikenneonnettomuuteen tai vaaratilanteeseen kävellen tai pyörällä liikkuessaan ja kolmannes autolla liikkuessaan. Heikoimman arvosanan asuinkuntansa liikenneturvallisuustilanteelle antavat virolahtelaiset ja miehikkäläläiset. Yli puolet kyselyyn vastanneista kokee alueen kansainvälisen liikenteen ja runsaan raskaan liikenteen liikenneturvallisuutta heikentäväksi tekijäksi. Tämä näkemys korostuu etenkin Kaakon kaksikon vastauksissa.

Jalankulun ja pyöräilyn ongelmana pidetään omien väylien puuttumista, tienylitysten turvattomuutta ja heikkoa kunnossapitoa. Autoilijoiden osalta eniten tyytymättömyyttä aiheuttaa heikko kunnossapito. Myös päiväkotien ja koulujen saattoliikennejärjestelyt sekä turvattomat liittymät nousevat esille. Arvioitaessa eri liikenneturvallisuustoimenpiteiden tärkeyttä, tärkeimmiksi koetaan liikenneturvallisuuden huomioiminen kaavoituksessa ja palveluverkon suunnittelussa sekä liikenteen valvonnan lisääminen.

Koululaisten turvavälineiden käyttö vähenee dramaattisesti ikävuosien myötä

Lapset ja nuoret eivät käytä turvavälineitä riittävästi: erityisen hälyttävää on halvimman turvalaitteen – heijastimen – heikko käyttö. Kyselyn mukaan yläkoululaisista 60 % ei käytä koskaan pyöräilykypärää, 78 % ei käytä usein heijastinta ja joka neljäs mopoautoilija jättää joskus turvavyön kiinnittämättä. Alakoululaisista noin 90 % käyttää usein pyöräilykypärää, mikä on erinomaista. Yläkoululaiset kaipaavat omasta mielestään lisää liikennesääntöjen opetusta: mitä vanhemmaksi oppilas tulee, sitä enemmän opetusta kaivataan.

Mopoauton turvallisuudesta hälyttävän vaarallisia mielikuvia

Yläkoululaisista 30 % omistaa mopon ja heistä noin 10 % on joutunut onnettomuuteen tai vaaratilanteeseen mopolla liikkuessaan. Mopoautoja seudulla on melko vähän, mutta käsitykset niiden turvallisuudesta ovat vääristyneitä: yläkoululaisista 45 % olettaa, että mopoautolla liikkuminen on yhtä turvallista kuin henkilöautolla. Kysyttäessä mopon paikasta liikenteessä, nuorista kolme neljästä on sitä mieltä, että mopon paikka taajamassa on ajoradalla.

Lisätietoja projektista antavat:

- Haminan kaupunki, Matti Ruoti, [email protected], puh. 040 591 7726
- Kotkan kaupunki, Hannele Tolonen, [email protected], puh. 044 702 4372
- Miehikkälän kunta, Veli-Matti Ahonen, veli-matti.ahonen@miehikkälä.fi, puh. 0400 926 921
- Pyhtään kunta, Janne Kaulio, [email protected], pu.: 044 357 5503
- Virolahden kunta, Jukka Salmi, [email protected], puh. 050 389 2151
- Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Sonja Lehtonen, [email protected], puh. 0295 029 385
- Liikenneturva, Tarja Korhonen, [email protected], puh. 020 7282 397
- Linea Konsultit Oy, Mikko Lautala, [email protected], puh. 040 528 7909.

 


Regional information